Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


STYRELSE 2001-2002

Ny styrelse i Vänföreningen för Verksamhetsåret 2001-2002

Vid vänföreningens årsmöte den 8 april 2001 valdes följande personer att utgöra Vänföreningens styrelse under verksamhetsåret 2001-2002:

Björn Bergland bjorn.bergland@hem.utfors.se
Olof Björnum bjornligan@swipnet.se
Jan-Erik Nilsson je.nilsson@gotheborg.com
Anders Wästfelt anders@ostindiefararen.com
Berit Wästfelt berit@lidenakademin.nu
Mats Öhrstedt mats_ohrstedt@hotmail.com
Hedersordförande: Erik Wettergren erik.wettergren@wettergrens.se


ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2001


Protokoll fört vid årsmöte i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg den 8 april 2001. klockan 13.00 på Sjöfartsmuseet i Göteborg.

 1. Mötets öppnade.
  Ordförande Rune Ström hälsade välkommen och öppnade mötet.

 2. Val av ordförande för årsmötet.
  Till ordförande för årsmötet valdes Rune Ström.

 3. Val av sekreterare för årsmötet.
  Till sekreterare för årsmötet valdes Berit Wästfelt

 4. Val av två justeringsmän.
  Till justeringsmän, att jämte ordförande justera årsmötets protokoll, valdes Claes Grill och Lars Gillis.

 5. Dagordningens godkännande.
  Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

 6. Mötets behöriga utlysande.
  Ärsmötet befanns vara behörigen utlyst.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

  Verksamhetsberättelsen, som tillsänts medlemmarna med kallelsen, godkändes och lades till handlingarna.

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
  Balans- och resultaträkning för 2000 godkändes och lades till handlingarna.

 9. Revisorernas berättelse.
  Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  Enligt revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 11. Val av styrelseledamöter.
  Enligt valberedningens förslag valdes följande personer att leda styrelsearbetet under 2001.

  • Berit Wästfelt 1år kvar av mandattiden
  • Björn Bergland Nyval för en mandattid av 2 år
  • Olof Björnum Nyval för en mandattid av 2 år
  • Jan-Erik Nilsson Nyval för en mandattid av 2 år
  • Mats Öhrstedt Nyval för en mandattid av 2 år
  • Anders Wästfelt Nyval för en mandattid av 2 år

 12. Val av revisor och revisorssuppleant.
  Till revisor valdes Rolf Ekelund och till revisorssuppleant Bertil Holmström.

 13. Val av valberedning.
  Till valberedning valdes Erik Wettergren, Anita Cullberg och Claes Grill.

 14. Inkomna motioner och propositioner.
  Inga motioner eller propositioner har inkommit.

 15. Budget för kommande verksamhetsår.
  Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår presenterades, godkändes och lades till handlingarna.

 16. Fastställande av medlemsavgift.
  Beslutades att bibehålla medlemsavgift för enskild medlem 150:- per år, familjemedlemskap 200:- per år och företagsmedlemskap 1000:- per år.

 17. Övriga frågor.
  Den nyvalda styrelsen, bestående enbart av stiftare till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III, presenterade sin verksamhetsplan för det kommande året. Enligt årsmötets enhälliga önskan beslutades att utge en årsbok och att medel avsätts för att öppna en hemsida inom domänen www.ostindiefararen.com, så att information om föreningens verksamhet blir mer tillgänglig även för de medlemmar som bor utanför Göteborg och för de medlemmar, som bor utanför landets gränser.

  Styrelsen fick årsmötets fulla stöd att verka för att projekt Ostindiefararen Götheborg III genomförs enligt stiftelsens urkund och stadgar.

  Konstnären och kreatören Lars Gillis delade med sig av sina nyvunna datorerfarenheter och inramade årsmötet med såväl sång som deklamation till allas stora glädje.

  Berit Wästfelt visade bilder och berättade om de många resor till Kina som föreningen genomfört.

 18. Mötets avslutande.
  Ordförande Rune Ström tackade styrelsen för arbetet under det gångna året, medlemmarna för deras engagemang, Lars Gillis och Berit Wästfelt för underhållningen. Därefter avslutades årsmötet.

Göteborg den 8 april 2001.

Berit Wästfelt
Sekreterare

Ordförande
Rune Ström

Justeras:
Claes Grill / Lars GillisPROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE 2001


Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg

Datum 8 April 2001
Lokal Sjöfartsmuseet i Göteborg.
Närvarande Mats Öhrstedt
Anders Wästfelt
Olof Björnum
Jan-Erik Nilsson
Berit Wästfelt

 1. Till ordförande för mötet valdes Olof Björnum

 2. Till sekreterare för mötet valdes Anders Wästfelt.

 3. Dagordningen godkändes.

 4. Beslutades att protokollet justeras av Olof Björnum och Jan-Erik Nilsson

 5. Styrelseuppdrag.

  • Till ordförande valdes Olof Björnum
  • Till sekreterare valdes Berit Wästfelt
  • Till kassör valdes Björn Bergland
  • Till vice ordförande valdes Mats Öhrstedt
  • Ledamot Anders Wästfelt
  • Ledamot Jan-Erik Nilsson

  Noterades att samtliga ledamöter är stiftare till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III genom att ordföranden i Vänföreningen representerar föreningen som stiftare.

  Styrelsens arbetsfördelning
  Verksamheten drivs av ett arbetsutskott som består av Olof Björnum och Berit Wästfelt. Ansvarig för föreningens kansli, administration, register och bokföring är Berit Wästfelt som mot faktura erhåller ersättning för detta arbete.

  Björn Bergland ansvarar för att verksamheten bedrivs inom fastställd budget.

  Anders Wästfelt ansvarar för föreningens aktiviteter och marknadsföring.

  Jan-Erik Nilsson, redaktör och utgivare av föreningens Årsbok samt IT-ansvarig.

  Mats Öhrstedt och Olof Björnum är kontaktpersoner mot stiftarna och styrelsen i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

 6. Firmatecknare.
  Beslutades att ordförande attesterar föreningens fakturor.

  Beslutades att föreningens postgiro tecknas av Björn Bergland och Berit Wästfelt tillsammans.

 7. Styrelsearbetet.
  Under verksamhetsåret planeras 6 styrelsemöten. Mötena kan genomföras som telefonmöten. Föreningens löpande ärenden sköts av AU. Styrelseledamöterna kommunicerar i första hand via e-mail och telefon.

 8. Aktiviteter och information till föreningens medlemmarna.

  Medlemsaktiviteterna för 2001 fastställdes i januari.

  Söndagen den 13 maj besöker medlemmarna Götheborgs Undre Värld.

  Söndagen den 16 september planeras besök på Terra Nova och i början av november erbjuds en resa till Kina.

  Enligt årsmötets (01-04-08) enhälliga önskan beslutades att utge en Ärsbok. Redaktör och ansvarig utgivare av första årsboken blir Jan-Erik Nilsson. Boken beräknas vara klar i november 2001.

  För att tillgodose årsmötets (01-04-08) önskan att via Internet ta del av föreningens verksamhet och fortlöpande information om händelserna kring projekt Ostindiefararen Götheborg III - vid sidan om den information som ges på Svenska Ostindiska Companiets AB hemsida www.soic.se - beslutades att mot ersättning av faktiska kostnader använda Anders Wästfelts domän www.ostindiefararen.com som därmed blir Vänföreningens officiella informationskanal.

  Helt enligt årsmötets önskan, beslutades att styrelsen skall verka för att projekt Ostindiefararen Götheborg III genomförs enligt stiftelsens urkund och stadgar.

 9. Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

  Vid protokollet:

  Anders Wästfelt   Olof Björnum   Jan-Erik Nilsson