Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


STADGAR

Vänförening Ostindiefararen Götheborg
STADGAR


1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL.

Föreningen, som bildats på initiativ av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg *), har som målsättning:

att vara den organisation som tillvaratar allmänhetens intresse för bärgningen av ostindiefararen Götheborg och dess last.

att genom medlemsavgiften och andra Anskaffade medel, projektanställa personer och tillföra övriga resurser för att stödja byggnationen av Ostindiefararen Götheborg III.

 

2. INTRÄDE I FÖRENINGEN

Alla som är intresserade av Ostindiefararen Götheborg äger rätt att söka inträde i föreningen.

Styrelsen äger rätt att till föreningen välja in svensk eller utländsk person som hedersmedlem.

 

3. STYRELSEN

Föreningens angelägenheter ombesörjes av en styrelse, som består av högst 15 ledamöter.

Vid bildandet av föreningen väljs styrelsen för en mandattid av två år. Styrelsen äger rätt att inom sig utse ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör. Efter första mandattidens utgång har samtliga styrelseledamöter en mandattid av två år.

På årsmötet skall revisor och revisorssuppleant väljas för ett år.

Styrelsen beslutar om arvoden till dessa funktionärer och till personer som anlitas för genomförandet av föreningens målsättning.

 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig då fem ledamöter sammanträder och ordföranden samtidigt är närvarande.

Varje styrelsemöte protokollföres.

Förvaltningen av föreningens medel ombesörjes av styrelsen. Kassören ansvarar för att räkenskaperna förs enligt gällande bokföringslagar. Kassören och ordföranden tecknar var för sig föreningens postgiro och bankkonton.

 

4. MEDLEMS SKYLDIGHET

Medlem betalar varje januari månad årsavgiften som fastställs på årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Medlem som inte efter tre påminnelser betalat årsavgiften eller motarbetar föreningens ändamål, kan avföras som medlem.

 

5. MEDLEMS RÄTTIGHETER

Medlem som erlagt årsavgiften inom föreskriven tid erhåller följande:

 • Fortlöpande information om projekt Ostindiefararen Götheborg.
 • När Vänföreningens tidning Götheborgs-Posten utkommer, distribueras den till föreningens medlemmar.
 • Inbjudan till föredrag och visningar kring Ostindiefararen Götheborg.
 • Förtursrätt till samtliga arrangemang och aktiviteter som erbjuds i samband med Ostindiefararen Götheborg.

 

6 . ÅRSMÖTE

Ordinarie årsmöte hålles senast före maj månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till respektive medlem senast 14 dagar före utsatt tid för mötet.

På årsmötet skall dagordningen innehålla följande punkter:

 • Mötets öppnande.
 • Dagordningen godkännes.
 • Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • Val av ordförande för mötet.
 • Val av sekreterare för mötet.
 • Val av två justeringsman.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Val av valberedning.
 • Val av revisor och revisorssuppleant.
 • Inkomna motioner och propositionen.
 • Budget för kommande verksamhetsår.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

 

7. FÖRENINGENS ARBETE

Arbetet med att uppfylla föreningens målsättning skall skötas av styrelsen på det sätt s= denna finner lämpligast.

Styrelsen äger rätt att tillsätta arbetsutskott för att främja föreningens målsättning. Arbetsutskottet kan bestå av personer som ej är invalda i styrelsen eller föreningen. Arbetsutskottet är direkt underställt styrelsen. 

 

8. VÄNFÖRENINGENS OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG STIPENDIUM.

Stipendier delas ut en gång per år till en eller flera personer, vars insatser gagnar byggnationen av den nya Ostindiefararen Götheborg III eller forskning kring Ostindiefararen Götheborg och hennes sista resa.

Vänföreningens styrelse beslutar om fördelningen av tillgängliga medel.

Ansökan skall vara Vänföreningens styrelse tillhanda senast den 31 mars varje år.

Skriftligt besked om stipendium lämnas av styrelsen i slutet av maj månad varje år.

 

9. FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Styrelsen kan, om den finner det nödvändigt, föreslå medlemmarna att föreningen skall upplösas. Detta skall beslutas på ordinarie årsmöte eller på extra medlemssammanträde. Kallelse till sådant möte skall annonseras i Göteborgs Posten minst en månad före mötesdagen. För beslut om föreningens upplösning fordras att 3/4 av de närvarande röstar för upplösning. Vid föreningens upplösning tillfaller dess tillgångar, sedan alla skulder blivit betalda, Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

 

10. ÄNDRING AV STADGARNA

Ändring av stadgarna kan ske på ordinarie årsmöte, under förutsättning att dessa förändringar finns med dagordningen.

Vänföreningens stadgar är utformade av STIFTELSEN OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG i februari 1987.

Reviderade vid Vänföreningens årsmöte 1989-05-07

Reviderade vid Vänföreningens årsmöte 1991-04-24

Reviderade vid Vänföreningens årsmöte 1994-03-13

 

*) Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg som omnämns i Vänföreningens Stadgar är den nu upplösta stiftelse vilken bildades för att ansvara för utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg, som förliste år 1745. Den nu verksamma stiftelse, vilken bildats som huvudman för Projekt Ostindiefararen Götheborg III, heter "Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III". För denna stiftelses stadgar och ändamål Klicka här.