Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg 2001

Vid Vänföreningens senaste årsmöte i April 2001 beslutades om en breddning av föreningens aktiviteter och ett kraftigt ökat informationsflöde. Som stiftare och penning-donator till projekt Ostindiefararen Götheborg III skall vänföreningen verka för att projektet genomförs enligt stiftelsens urkund och stadgar.

Om projektet fullföljs enligt de ursprungliga planerna kan värdet av Projekt Ostindiefararen Götheborg III bli mycket stort för Göteborg och Svensk exportindustri. Då krävs dock ett engagemang och en satsning från svensk industris sida som ej visat sig möjlig att åstadkomma under nuvarande ledning. Vänföreningens agerande utgår ifrån tron att en enad svensk satsning måste skapas för att projektets syfte skall uppfyllas.

Vänföreningens officiella hemsida har från och med nu placerats på www.ostindiefararen.com vilken domän ägs av Anders Wästfelt. Projektets äldre Internetsidor kommer nu och framgent att finns kvar genom sitt dokumentära intresse. Även Jan-Erik Nilssons och Anders Wästfelts kronologiska journal (Tidningen Ostindifararen Götheborg) finns kvar, och som tidigare skild från Vänföreningens verksamhet.

Ordförandens brev till Stiftarna av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III av den 11 Juni 2001


Jag skriver till Dig som nybliven ordförande i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg.

På Vänföreningens senaste årsmöte den 8 april 2001, valdes en ny styrelse bestående enbart av stiftare till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III. Genom detta val representerar Vänföreningen och dess styrelse den organisation som har full kunskap om projektets ursprung, syfte och vision.

Vänföreningens årsmöte beslutade om en breddning av föreningens aktiviteter och ett kraftigt ökat informationsflöde med målsättning att stiftelsens urkund och stadgar skall följas samt verka för att hela projektet genomförs på ett framgångsrikt sätt – till glädje och nytta för alla.

Med Vänföreningens nya roll blir det också naturligt att göra föreningen till officiellt språkrör för stiftarna. Avsikten är att få in mer av de tankar som finns i stiftelseurkunden, men också att arbeta för ett ökat intresse från svensk exportindustri att stödja projektets grundidé. Vi vet att intresse finns men man upplever dagens inriktning mer som ett kommunalt projekt, via bolag, än som ett industri- och marknadsprojekt. Byggandet av Ostindiefararen Götheborg III på Terra Nova går efter omständigheterna bra. Vänföreningen stödjer givetvis skeppsbygget av hela sitt hjärta nu och framgent. Och konstigt vore väl annars. Som bekant stödde Vänföreningen, såväl praktiskt som ekonomiskt , bildandet av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III. Vänföreningen donerade även aktiekapitalet, så att Stiftelsen kunde bilda Svenska Ostindiska Companiet AB.

Potentialen för detta projekt är för Göteborg och svensk exportindustri enligt vår mening enorm, men då krävs ett engagemang och en satsning från svensk industri, som ej har visat sig möjlig under rådande omständigheter. Vi tror helt enkelt att om en enad svensk satsning inte går att skapa är risken mycket stor att grundtanken om utbytet helt eller delvis går förlorad.

Domänen www.ostindiefararen.com , som ägs av Anders Wästfelt, görs till Vänföreningens officiella hemsida. Det material, som finns sedan tidigare, kommer att finnas kvar som en historisk länk men står då endast för Anders Wästfelt.

När det gäller projektets historiska presentation anser vi , att det är till stor skada för projektets trovärdighet att det finns två olika versioner att läsa på nätet. http://www.ostindiefararen.com/ och http://www.soic.se/. Vårt förslag är att sätta samman en lämplig grupp, som går igenom det historiska förloppet, helt enligt stiftelseurkundens §3. Vad vi vill uppnå är, att genom bred , saklig och framför allt sanningsenlig information, skapa en opinion i samhället för att hålla projekt Ostindiefararen Götheborg IIII på rätt kurs.

Vi som stiftare har under de senaste åren försökt med otaliga förhandlingar med nuvarande stiftelsestyrelse utan någon som helst framgång. Vi har dragit tillbaka den juridiska processen efter löfte från Göran Bengtsson, stiftelsens styrelseordförande, att han då skulle kalla till årsmöte etc. etc. Inget har hänt.

Vi kommer nu att i stor skala satsa på att sprida saklig information över hela världen om projektets tillkomst, utvecklingen under åren och redogöra för hur det har gått till- men framför allt hur det borde ha gått till.

Vi kommer att erbjuda länsöverdirektör Göran Bengtsson och Kommunledningen möjlighet att svara på läsarnas frågor på vår hemsida. Även här kommer naturligtvis kravet på saklighet att finnas med.

Om Du som stiftare har frågor, synpunkter eller tankar kring innehållet i detta brev, kontakta gärna undertecknad eller någon annan i Vänföreningens styrelse. Adress och telefonlista bifogas.

För Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg

Olof Björnum

Ordförande

 Projekt Ostindiefararen Götheborg IIIs gamla hemsida. Framtagen för Ostindiefararprojektets första (och enda) IT-mässa våren 1997 , av Jan-Erik Nilsson.