Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


FÖRENINGEN

HISTORIEN OM OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG

Det fullriggade skeppet Ostindiefararen Götheborg byggdes på varvet Terra Nova i Stockholm och var det Svenska Ostindiska Kompaniernas första skepp med namnet GÖTHEBORG. (År 1787 byggdes den andra ostindiefararen med namnet Götheborg).

GÖTHEBORG sjösattes på hösten 1738. Skeppsbyggmästaren var engelsmannen Wilhelm Machett.Hon skulle segla för kompaniets räkning till "Ostindien", länderna öster om Goda hoppets udde, med andra ord Indien, Indonesien och Kina. Här skulle man köpa varor som te, kryddor, siden, pärlemor, rotting och porslin.

Vägen till Kina - som blev Kompaniets viktigaste handelspartner - gick över den Spanska hamnstaden Cadiz. Här såldes de svenska exportvarorna av järn, trä, tjära och tågvirke. Köpare var de spanska skeppsvarven som betalade i silvermynt. Silvret var nyckeln till lyckad handel med Kina.

Ostindiefararen GÖTHEBORG (1738-1745) var ett framgångsrikt skepp. Hon hade seglat två gånger till Kina, 1739-40 och 1741-42 och bringat sina ägare stora vinster. Hon startade sin tredje resa den 14 mars 1743 och gick på grund 30 månader senare, den 12 september 1745, bara 900 meter från Nya Elfsborgs Fästning, några sjömil från hemmahamnen Göteborg. Orsaken till olyckan ligger fortfarande höljt i dunkel och väckte stor förundran i dåtidens Sverige.

Under de två åren efter förlisningen bärgades ca en tredjedel av lasten och resan gick trots allt med vinst! Vid ett par tillfällen under 1800-talet bärgades delar av skeppets skrov och delar av lasten.

1906 och 1907 dyker man igen och räddar en del kinesiskt porslin. Därefter faller hon i glömska.

GÖTHEBORGS FÖRLISNINGSPLATS ÅTERUPPTÄCKS

Den 9 december 1984 återupptäcks GÖTHEBORGS förlisningsplats av dykaren och dåvarande ordförande i Marinarkeologiska Sällskapet, Göteborgskretsen, Anders Wästfelt. 1985 ägnades åt många dykningar vid förlisningsplatsen, arkivforskning och utbildning. Tack vare historieprofessor Jörgen Weibull och museichefen Göran Sundströms stora intresse och stöd kunde en av Sveriges största marinarkeologiska utgrävningar starta sommaren 1986.

VÄNFÖRENINGEN OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG bildas 1987 med Erik Wettergren som ordförande. Föreningens målsättning var att tillvarata allmänhetens intresse för bärgningen av GÖTHEBORG och dess last. Den nära 10 år långa utgrävningen och forskningen gav mängder av fynd och nya kunskaper om skeppet, lasten Kompaniet och 1700-talets Sverige.

IDÉN ATT BYGGA EN NY SEGLANDE OSTINDIEFARARE

Det stora intresset kring utgrävningen av GÖTHEBORG fascinerade och drömen om att segla ett ostindiskt skepp hade vuxit sig allt starkare. Under sommaren 1992 tog Anders Wästfelt, informations- och marknadsansvarig för utgrävningen av GÖTHEBORG steget fullt ut och beslöt att undersöka möjligheterna att bygga en ny svensk ostindiefarare.

I oktober 1992 bildade Vänföreningen Fonden för Nya Ostindiefararen Götheborg vars uppgift var att samla in medel för att undersöka möjligheten att genomföra ett projekt av denna storlek. Förutom att Anders Wästfelt inventerade näringslivets intresse för att delta i projektet anlitades Joakim Severinson, utgrävningsledare under åren 1991-94, för att ta fram en första linjeritning på den nya ostindiefararen. Skeppet skulle få namnet OSTINIDEFARAREN GÖTHEBORG III och bli världens enda oceangående segelfartyg i sitt slag.

Under 1993 genomfördes ett fantastiskt projekteringsarbete av många eldsjälar med stort stöd från Vänföreningen. Den 5 novermber bildades under ledning av förre landshövdingen Kjell A Mattsson, STIFTELSEN OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG III, vars uppgift är att stödja och samla in medel för att genomföra projektet.

Samtidigt som Stiftelsen bildades, presenterades en organisationsplan, hur projektet kunde genomföras. Stiftelsen skulle bilda ett helägt aktiebolag som rent praktiskt skulle bygga GÖTHEBORG III.

Tack vare denna organisation kunde Vänföreningen till Stiftelsen donnera de första 50 000 kronorna som i sin tur skulle utgöra aktiekapitalet till Stiftelsens bolag. Genom stora insatser av kassören i Vänföreningen, Lena von Sydow, kunde Stiftelsen den 5 november 1993 registrera Svenska Ostindieska Companiet AB.

STORT INTRESSE BLAND ALLMÄNHETEN

Vänförenigens dåvarande ca 1000 medlemmar stödde till fullo satsningen att bygga en ny seglande ostindiefarare och vid föreningens årsmöte 1994 beslöts att göra ett tillägg i föreningens ändamålsparagraf: att även stödja byggnationen av ostindiefararen GÖTHEBORG III.

DELAKTIGHET OCH TRIVSEL

Vänföreningens verksamhet sköts av en ideeellt arbetande styrelse vars uppdrag är att verka efter föreningens stadgar och de beslut som fattas vid föreningens årsmöten.

Styrelsen organiserar och genomför givande aktiviteter för medlemmarna fördelat på vår- och höstprogram med teman kring Göteborgs 1700-talshistoria, det historiska Svenska Ostindiska Companiet, Kinahandeln och byggnationen av GÖTHEBORG III.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I VÄNFÖRENINGEN

Som medlem stödjer du Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III stiftelseurkund och stadgar och verkar för att projekt Ostindiefararen Götheborg III skall genomföras enligt dess målsättning. En del av föreningens intäkter går till byggandet av GÖTHEBORG III.

Genom ditt medlemskap stödjer du Vänföreningens arbete att till allmänheten förmedla den kunskap och forskning som bedrivits, och fortfarande bedrivs, kring den marinarkologiska utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg.

Minst en gång per år inbjuds du till varvet Terra Nova i Göteborg, där du deltar i en guidad visning av skeppet GÖTHEBORG III.

Som medlem erbjuds du att delta i gemensamma aktiviteter i form av föreläsningar, studiebesök och intressanta utflykter/resor, allt med anknytning till skeppsbygget, 1700-talets ostindiehandel i så väl Sverige som utomlands.

Varje år erbjuds du att delta i resor till Kina. Sedna föreningen startade har närmare 250 medlemmar rest med Vänföreningentill Kina. Intresset att delta ökar för varje år tack vare resornas omfattande innehåll. Se vår Programsida för aktuellt program.

KLICKA HÄR för att anmäla dig som medlem!