HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Stadgekupp Fredagen 20 Februari 1998

Trots Göran Bengtssons kuppförsök, ännu gällande STADGAR för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III
(Har ignorerats men aldrig formellt kunnat ändras)

KUPPFÖRSÖKET

Fredagen den 20 februari, två dagar innan 1998 års årsmöte skulle hållas i den ägande Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III, beslutade Stiftelsens dåvarande styrelse med ordföranden Länsrådet Göran Bengtsson, att upphäva de paragrafer som här har markerats med rött (nedan)!

I princip de som stagar att det skall hållas ett årsmöte alls, samt de paragrafer efter vilka han SJÄLV blev vald på föregående årsmöte. Ganska sensationellt kan man tycka.

Av respekt för Länsrådet Göran Bengtssons titel och tjänssteställning ajournerades det planerade årsmötet till den 1 april 1998 för att utreda vad som menas och undvika en onödig konflikt mellan stiftarna och Länsrådet Bengtsson.

Länsstyrelsens rättsenhet ingrep efter uppmaning av Jan-Erik Nilsson och hemställde till den 14 april 1998 om styrelsens yttrande. Då en stiftelseurkund praktiskt taget inte kan ändras någonsin, gällde och gäller Stiftelseurkunden ännu i sin helhet, i sitt originalskick - enligt nedan - men ignorerades likväl under projektet hela återstående tid, med Länsrådet Göran Bengtsson som kvar sittande ordförande.

Tack var sina kontakter, kunskaper och juridiska rådgivare kunde man genom den långa tid olika rättsliga processer tar, lungt arbeta vidare, väl medveten om att även om upphovsmännen faktiskt hade rätt, kunde de inte göra något åt saken. Bara sparka sig trötta medan de tröskade sig igenom rättsinstans efter instans, vinnande varje slag men förlorande själva kriget.


 1. Stiftelsens benämning är "Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III." Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.

 2. Stiftelsens ändamål framgår av stiftelseurkundens § 3.

 3. Stiftelsen skall verka för att erforderliga medel för Ostindiefararen Götheborg III-projektet insamlas.

  I sådant syfte skall Stiftelsen lämna information i Sverige och utomlands rörande Ostindiefararen Götheborg III, genom press, radio, television, föredrag, utställningar, trycksaker eller på annat liknande sätt.

  Stiftelsen skall även anställa för projektets genomförande behövlig personal.

 4. Stiftelsen skall även i övrigt tillvarataga de möjligheter som finns för stiftelsen att erhålla medel för sitt ändamål.

 5. För utbetalning av löner mm får tagas i anspråk både avkastning av stiftelsens medel och dess kapital.

 6. Stiftelsens ledamöter skall utse en styrelse för Stiftelsen.

 7. Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av högst åtta ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande, en skattmästare och en sekreterare. Styrelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser. Styrelsen kan till sig adjungera personer med särskild sakkunskap.

 8. Styrelsen är beslutsför, när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 9. Styrelsen har att förvalta influtna medel som skall göras räntebärande.

  Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras, som justeras av ordföranden jämte annan vid sammanträdet utsedd styrelseledamot.

  Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av Stiftelsens gällande gåvobrev, testamenten och andra urkunder liksom för förvaltningen meddelade föreskrifter.

  Styrelsen åläggs att föra räkenskaper över Stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter och årligen avsluta räkenskaperna. Stiftelsens räkenskapsår avslutas per den 31 december.

 10. Räkenskaperna skall granskas av i Stiftelsen utsedd revisor. Revisorn har att avge revisionsberättelse före den 31 mars varje år. [struken]

 11. Ordinarie årsmöte hålles före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar före utsatt tid före mötet. Dagordning för årsmötet skall innehålla följande punkter: [struken]

  1. Mötets öppnande.
  2. Val av ordförande för mötet.
  3. Val av sekreterare för mötet.
  4. Val av två justeringsman.
  5. Mötets utlysande.
  6. Deltagarförteckning.
  7. Verksamhetsberättelse.
  8. Förvaltningsberättelse.
  9. Revisorernas berättelse.
  10. Frågan om ansvarsfrihet.
  11. Val av styrelse för kommande år.
  12. Val av revisorer för kommande år.
  13. Verksamhetsplan.
  14. Övriga frågor.
  15. Mötet avslutas.

 12. Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas av Stiftelsen. Ändring av stadgebestämmelser, som avser Stiftelsens ändamål eller rör användning av Stiftelsens tillgångar vid Stiftelsens upplösning fattas av Stiftelsen antingen enhälligt eller vid två sammanträden med sex månaders mellanrum. Styrelsen äger dock fatta beslut om ändring av verksamhetsinriktning utan att inhämta Stiftelsens godkännande. [struken]

 13. Vid Stiftelsens upplösning skall samtliga tillgångar tillfalla Göteborgs Stad på det sätt Stiftelsen (ändrat från: Styrelsen) finner lämpligt.

Stadgarna fastställda vid stiftarmötet den 5 november 1993.

/Kjell A. Mattsson/
Ordförande

/Anders Wästfelt/
Sekreterare

Texten är granskad och överstämmer med den text som bifogat stiftelseurkund, protokoll och deltagarförteckning från Stiftarmötet registrerats vid Stiftelseenheten vid Länstyrelsen i Västra Götalands Län. Vi reserverar oss för den händelse något fel ändock föreligger.