HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Bilaga till Tidningen Ostindiefararen Götheborg, 8 september 1997

Nej till IT

PROJEKT OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG IIIs hemsidor skapades ursprungligen som en grund för samarbetet med sponsorer inom IT-området.

SOIC ABs ledning var dock så avvisande till IT inom ostindiefararprojektet att denna av Telia sponsrade Internettjänst till och med sades upp, på order av SOIC ABs VD Bengt Tengroth i början av september 1997.

Nedanstående rapport om hur de IT-relaterade sponsorfrågorna hanterades, och hur en hel rad sponsorer motatdes bort, sändes (per post) till alla berörda styrelseledamöter i september 1997. Rapporten återges i sin helhet nedan. Ingen i SOIC ABs ledning eller i den dåvarande styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg har besvarat detta brev.

Rapporten skrevs under en kort period då hemsidorna under den av Jan-Erik Nilsson etablerade domänen www.gotheborg3.se var nere. Nästan omedelbart därefter åtog sig vänföreningen och en rad enskilda sponsorer att stå för Internetabonnemang och telekostnader. Arbetet kunde återupptas men förtroendet för SOIC ABs intresse av Internet återkom aldrig. Inte sponsorerna heller.

 

Till styrelsen för
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III
Svenska Ostindiska Companiet AB
Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg


Göteborg 8 september 1997


Beträffande SOIC ABs beslut att avsluta det av Telia sponsrade Internetabonnemanget

Som jag per telefon framfört till Sten Carlsson tycker jag detta beslut är mycket olyckligt. Jag har vid ett flertal möten med Bengt Tengroth (nuvarande VD), Erkki Persson och Bo Alfredsson, (i sina funktioner som verkställande direktörer i SOIC AB) berättat vad jag velat åstadkomma, så jag har inget nytt att framföra till dem. Vad jag kanske inte berättat, är att jag nu lagt ned ca 600 timmars arbete på att förverkliga mina idéer, och att resultatet så här långt överträffat mina förväntningar.

Idag då Internettjänsten nu avslutats kan vi konstatera att vi haft 9,977 besök på våra hemsidor. Vår adress är registrerad hos alla större internationella marinhistoriska projekt i världen och hos en lång rad blivande och nuvarande intressenter.

Våra hemsidor innehöll en komplett sponsorförteckning och ett stort antal länkar till våra sponsorers hemsidor, något som vissa sponsorer varit noga med att kräva; Terra Nova Business Clubs kontaktforum och en medlemsförteckning för Shanghai Gothia Club, indirekta länkar till all marinhistorisk information i världen, alla sjöfartshistoriska museer och alla större segelfartyg, etc. Vi speglade även en världsomfattande kvalificerade debatt om problem med rekonstruktioner av historiska segelfartyg och en sida med aktuella sjöfartsnyheter. Förteckningen över vilka kontakter och projekt som nu avbrutits omfattar flera sidor.

Min medverkan i arbetet med att värva Telia som en av projektets huvudsponsorer går flera år tillbaka i tiden. Det har hänt mycket sedan dess. Bland annat har vår Landshövding Göran Bengtsson på ett stiftelsemöte nyligen åtagit sig att ringa Telia för att förklara varför vi inte hört av oss och varför vi inte tackat ja till de pengar som erbjudits.

För flera år sedan började en boom inom världens IT-industrier. Redan sommaren 1996 kunde jag i vår GP-bilaga "Göthebors-Posten" (tryckt och distribuerad av GP i 285 000 exemplar) berätta att bland initiativtagarnas idéer fanns en önskan att utnyttja ostindiefararprojektet för att främja svensk IT-användning. Ett forskningsprojekt mellan oss, Göteborgs Universitet och Chalmers hade börjat finna sina former.

Efter en lång rad positiva kontakter sände jag min första sponsorförfrågan, på deras uppmaning, till Telia den 17/11 1996. I november 1996 var Erkki Persson fortfarande VD. Jag arbetade då ännu dagligen på Terra Nova sedan ungefär ett halvår tillbaka. Anders Wästfelt var då ännu övertygad om att förhandlingarna om den utåtriktade verksamheten var inne i ett slutskede. Snart, snart, snart, skulle han ha lyckats uppfylla alla nya och ständigt ändrade krav som ställdes på den budget han skulle presentera för Erkki.

Efter flera års kontakter hade vi sakta arbetat oss upp mot Telias koncernledning. Förståelsen var stor och alla vi talade med var entusiastiska. Vi ombads nu av Telia att skriva en lista på vad vi ville ha. I ett brev den 1996-11-17 förtecknade vi en rad kommunikationstjänster och produkter och avrundade med resterande belopp upp till en miljon kronor kontant per år. Inte för att vi inte trodde att vi kunde ha fått mer, eller att Telia uttryckte några synpunkter vilket belopp vi skulle be om, utan för att vi i samtalen med GP etablerat en nivå på 1 Mkr per år för huvudsponsorer.

Den 16 december 1996 ledde emellertid Bengt Tengroth ett ledningsgruppsmöte där han i korthet meddelar att han avsåg att lägga ned den utåtriktade verksamheten. "Anders budget kommer aldrig att godkännas, då intäkterna inte är säkerställda". Vi blev milt sagt chockade. Under jul och nyår beslutade vi trots detta under stor vånda att vi som initiativtagare lovat så många hundra sponsorer och så många tusen privatpersoner att genomföra ostindiefararbygget på det sätt vi berättat om - att vi för vår egen heders skull var tvungna att fortsätta vårt arbete - trots att vi nu fått klart för oss att vi helt enkelt inte var önskade inom projektet, av Bengt Tengroth.

Under våren 1997 fick Anders Wästfelt som vanligt tillgång till ca 1500 kvadratmeter utställningsyta i Svenska Mässans G-hall under Båtmässan. Tillsammans med Telia och en lång rad svenska och internationella IT-företag beslutade vi oss för att vi trots allt måste gå vidare och att vi inte med så kort varsel kunde avbryta samarbetet med Svenska Mässan. Vi måste stå för vad vi åtagit oss, och höll ostindiefararprojektets första IT-mässa. Den internationella uppmärksamheten blev enorm. Vi skrev historia och nådde en helt ny målgrupp. Ättlingar till Svenska Ostindiska kompaniets 1700-tals direktörer började höra av sig från jordens alla hörn och ville vara med och sponsra projektet. Ointresset var kompakt från SOIC AB verkställande ledning.

Utställningen byggdes med frivilligt arbete och pengar från Telia till materialkostnaderna. Svenska Mässsan förlade invigningskvällens VIP-buffé till vår monter. Vänföreningen ställde upp med personal och GPs avdelning för nya media ställde upp och mötte sina användare vid "Destination Göteborg". GPs hemsidor hade in i det sista en direktlänk från våra hemsidors Göteborgsdestination. GPs länk till oss, går nu enbart till en tom sida.

Den på varvet Terra Nova belägna skeppshallens, västra långskepp skulle under februari 1997 ha byggts klar. Planen var att flytta vår utställning från Svenska Mässan direkt till denna lokal. Telia erbjöds det övergripande temat "kommunikation" i utställningen. Ett antal multimediakiosker fanns disponibla och kontakten med Expo Media i Stockholm återupptogs för att om möjligt utnyttja den CD-romskiva man tagit fram åt oss något år innan.

Skeppshallens ombyggnad skulle finansieras genom att åtta bås skulle hyrts ut till åtta sponsorer. Priset sattes till 60 tkr per företag för det första halvåret. (= 480 tkr). Nästa halvår skulle Tall Ships’ Races att ha sin målgång i Göteborg, sade vi, och då skulle monterhyran bli högre. Inga hade några invändningar.

ABB och Emil Lundgrens EL AB tackade omedelbart ja. Några till hann tillfrågas och påbörja sin beslutsprocess innan det gick upp för oss att även detta hade stoppats.

De färdigskrivna avtalen lämnades till företagsledningen för synpunkter varefter de försvann. Jag har ännu idag inte hört något om dessa avtal, eller ens idén att hyra ut monterutrymme. Inte en kvadratmeter är ännu idag uthyrd - nästan ett helt år senare. Inga besked kommer och tystnaden lägrar sig över den icke färdigställda utställningshallen. Zenith Data AB tog tillbaka sina tolv PC-datorer. Internationellt börsnoterade SEMA Group drog sig tillbaka. API Online som ställt en miljon årligen i utsikt mot ett helhjärtat stöd drog sig tillbaka. Datatryckföretaget Visutech är ännu intresserade men kan nu inte ens hämta sponsorinformation från våra hemsidor. Osv. osv. osv.

Det enda vi kunnat ta emot av TELIAs tjänster är byggkostnaderna till vår IT-monter på Båtmässan samt webplatsen för de internetsidor som på egen bekostnad skapas av undertecknad, Jan-Erik Nilsson.

Vid Sveriges handelsministers Leif Pagrotskis besök i Shanghai sommaren 1997 gjorde ostindiefararprojektet med sina hemsidor www.gotheborg3.se sensation. Våra sidor var de första internetsidorna i världen som producerats i väst för information riktat till Kina - på kinesiska. Sidorna visades för 15-20 miljoner tittare i Shanghais TV och Lars Åke Skager kunde vid ett informationsmöte i Göteborg hos Landshövding Göran Bengtsson berätta för Ambassadör Sven G Linder och en rad västsvenska beslutsfattare, att den svenska delegationen följande dag fick ett enastående mottagande hos Shanghais borgmästare, som han såg det, tack vare våra Internetsidor.

Våren 1997 ringer man från Telia upp och frågar varför vi inte hör av oss? Vill vi inte ha några pengar? Jag skriver ett långt och tydligt svar på de uppgifter som önskas. Dokumentet överlämnas till Stiftelsen Ostindeifararen Götheborg IIIs styrelse, och tystnaden lägrar sig åter.

I samband med en teknisk omläggning hösten 1997 byts nu vårt kundnummer och av misstag sänder Telia några räkningar på obs enbart telefonkostnaden för sin Internettjänst. Bengt Tengroth ger därmed ekonomichefen Sten Carlsson order att omedelbart säga upp projektets Internettjänst. Vare sig detta var eller är ett misstag konstaterar jag likväl att för Bengt Tengroth var mitt arbete med ostindiefararens hemsidor på Internet inte ens värt telefonmarkeringarna.

Flera års arbete med Telia - en av våra största potentiella sponsorer skall därmed raseras. Hundratals maritima projekt runt om i världen, och tusentals sponsorer och intresserade i Sverige och utomlands, kommer att bli minst sagt förvånade när detta nu skall meddelas.

In i det sista kom dagligen erbjudanden om gratis ekar, önskemål om att få skänka pengar, medlemsansökningar till vänföreningen, förfrågningar om tider och priser för visningar, mm in via email och våra hemsidor.

Den av Sten Carlsson undertecknade uppsägningen av ostindiefararprojektets - och av Telia sponsrade - internettjänsten www.gotheborg3.se har i dag lagts på Telia Publicom ABs försäljningschefs skrivbord.

MVH

Jan-Erik Nilsson

IT and Research
The East Indiaman Gotheborg III Project
Information in Swedish, English and Chinese

Adressen till denna sida är http://www.ostindiefararen.com/tidningen/dokument/it.shtml
Länka gärna till denna intressanta berättelse. Sänd synpunkter till Webmaster: Jan-Erik Nilsson eller skriv en hälsning i vår gästbok.