HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Stiftelsen
Ostindiefararen Götheborg III

Den 5 november 1993 bildade projektets initiativtagare en Stiftelse för att därigenom skapa en huvudman för projektet och en långsiktig ägare till skeppet.

Stiftelsens verksamhet beskrivs i Stiftelsens Stadgar och Stiftelseurkundens ändamålsparagraf § 3 (nedan).

Stiftelsen skall främst ansvara för finansieringen av skeppsbygget och informationen kring projektet till såväl sponsorer som allmänhet.


Stiftelsens styrelse
som valdes på 1997 års årsmöte

Göran Bengtsson, Landshövding i Göteborgs & Bohus Län
Ingela Axelsson, Områdesansvarig, Eriksberg, Telia PubliCom
Henrik Byström, Exportrådet, Chef för region Asien
Nils Ove Jansson, CMKV, Chef Marinkommando Väst
Jörgen Linder, Borgmästare, Göteborgs Kommun
Annelie Wakthel Rendahl, Regionchef Banverket

Lars Jaktling, Advokat, Friman & Carlander (har avgått)
Rune Ström, Direktör, Sponsor (har avgått)

Denna styrelse ersattes vid 1998 års årsmöte men har, så när som på de två personer som avgått i protest, ännu ej överlämnat handlingar och mandat till den nyvalda styrelsen.

Resterande Stiftelsestyrelse förutom

Ingela Axelsson, Områdesansvarig, Eriksberg, Telia PubliCom
Henrik Byström, Exportrådet, Chef för region Asien

förefaller ha tillsatt sig själva som styrelse i SOIC AB. Ingen officiell information har av lättförståeliga skäl lämnats till stiftare, initiativtagare, sponsorer, vänförening eller massmedia rörande detta.


Revisorer

Göran Jacobsson
Aukt. revisor Öhrlings, Coopers & Lybrand AB

Hur är det möjligt att godkänna en revisionsberättelse i ett bolag varom en så välkänd tvist föreligger?


Vetenskapligt råd

Åke E Andersson, Professor
Jan-Erik Nilsson, , IT & Forskn.ansvarig
Jörgen Weibull, Professor em.

Det vetenskapliga rådet är idag upplöst pga. brist på uppgifter inom projektet.


§ 3 Stiftelsens ändamål skall vara

  1. att
insamla medel till förmån för att på varvet Terra Nova på Eriksberg i Göteborg bygga och utrusta ett skepp, ostindiefararen Götheborg III, vars huvuddimensioner, linjer, rigg och skrov är i överensstämmelse med den svenska ostindiefararen Götheborg, som sjösattes år 1738.

  2. att
få skeppet godkänt för oceanfart av svenska myndigheter och klassat som forsknings- och skolfartyg.

  3. att
verka för att, med ett seglande välutrustat skepp, med utbildad och tränad besättning, seglande elever och forskare samt ett begränsat antal betalande passagerare, genomföra en handelsexpedition tur och retur till Kanton i Kina och då följa den rutt man seglade under 1700-talet.

  4. att
verka för att allmänheten, skolor, institutioner, bildningsförbund m. fl. skall kunna följa verksamheten på varvsområdet samt i övrigt verka för att kunskap sprids om ostindiefararen Götheborg och dåtida skeppsbyggnadskonst.

  5. att
främja ungdomars intresse för forskning, internationella kontakter och skeppsbyggnadskonst.

  6. att
bereda allmänheten möjligheter att deltaga i det praktiska arbetet runt byggandet av skeppet.

  7. att
främja internationella affärsmässiga och kulturella förbindelser genom bildandet av stödföreningar.

  8. att
dokumentera och ge underlag för forskning och utbildning kring 1700-talets skeppsbyggnadskonst och hantverkskunnande.

  9. att
genom föreläsningar, publikationer, videoprogram och utställningar sprida kunskap om Svenska Ostindiska Kompaniets verksamhet, historia samt dess betydelse för staden Göteborg och Sverige.

  Stiftelsen skall
insamla medel för genomförandet av projektet, göra PR för detsamma, lämna information och stödja publicitet runt projekt Ostindiefararen Götheborg III.


All text © J-E Nilsson och A Wästfelt 1984-99. Grafisk uppdatering 2010.