HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Anders Wästfelts brev till Sjöfartsmuseet i Göteborg

Angående SOIC's dumpande av deponerat sjöfynd


Sjöfartsmuseet i Göteborg
Karl Johansgatan 1-3
414 59 Göteborg

Sävedalen den 19 december 1997

Angående DEPOSITIONSINSTRUMENT

Den 23 september 1997 insände undertecknad, på Er uppmaning, ett av mig undertecknat depositionsinstrument som säger att

  Sjöfartsmuseet i Göteborg överlämnar härmed som deposition (till mig) Del av akterspegel tillhörande Ostindiefararen Götheborg.

Den största sammanhängande skrovdelen som överhuvud taget bärgades från den ursprungliga Ostindiefararen Götheborg (1738-1745). Den bevarades i en sötvattentank på varvet Terra Nova i väntan på konservering, tills den plötsligt dumpades i havet av SOIC AB.

Det har i dagarna kommit till min kännedom att ovan rubricerade unika delar av akterspegel tillhörande Ostindiefararen Götheborg byggd 1738, på Er uppmaning, flyttats från vattenkaret på varvet Terra Nova (Eriksberg) någon gång under perioden 8-22 november 1997 och därefter dumpats i havet!

Som ansvarig för depositionen önskar jag skriftlig information om vad som skett och vilka beslut som ligger bakom beslutet att delarna till akterspegeln nu inte skall bevaras för framtiden.

Sedan 1989 har delarna vårdats och förvarats med målsättningen att när tiden var lämplig och ekonomiska resurser fanns, de skulle konserveras och monteras på den stomme som för ändamålet byggts i Sjöfartsmuseets basutställning.

Vad har hänt ?

Med bästa hälsningar
Anders Wästfelt

Kopia till:
Ordf. Landshövding Göran Bengtsson, Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III samt styrelsen.
Länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren, Länsstyrelsen i Göteborg.
Riksantikvarie Erik Wegraeus, Riksantikvarieämbetet.

Då Anders Wästfelt efter fyra månader ej fått något svar sänds följande till Länsantikvarien:


 

Länsantikvarie
Jan-Gunnar Lindgren
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
403 40 Göteborg

 

 

Sävedalen den 19 april 1998

Angående delar av akterspegel tillhörande Ostindiefararen Götheborg.

 

Den 19 december 1997 skrev jag till Sjöfartsmuseet i Göeborg i detta ärende. Kopia på brevet sändes till dig och riksantikvarie Erik Wegraeus för kännedom.

Det har nu gått fyra månader sedan jag skrev till Sjöfartsmuseet i Göteborg (SMG) men jag har fortfarande inte erhållit något svar.

Som du vet har TV i Göteborg uppmärksammat händelsen. Vid flera tillfällen har de vänt sig till mig med frågor - frågor som jag inte kunnat svara på. Av denna anledning vänder jag mig nu till Länsstyrelsen för att få svar.

Till att börja med vill jag ha svar på följande frågor:

 

 1. När begärde SMG tillstånd från Länsstyrelsen att dumpa akterspegeln.
 2. Vem - vilka personer - tog initiativet till dumpningen?
 3. Vad var SMG:s motivering för dumpningen?
 4. Vilken expertis - personer - rådfrågade SMG innan beslut om dumpningen?
 5. När godkände Länsstyrelsen SMG:s förfrågan om dumpning? Motivering?
 6. Vilken dag genomfördes dumpningen?
 7. Var är träkonstruktionerna dumpade?
 8. Är träkonstruktionerna täckta av slam eller lera?
 9. Finns skriven rapport med fotodokumentation av dumpningen?
 10. Vilken organisation genomförde det praktiska arbetet?
 11. Kostade dumpningen pengar? Vem betalade i så fall?

 

Tacksam för ett snabbt svar.

 

 

Med bästa hälsningar
Anders Wästfelt
Renvägen 1
433 70 Sävedalen