HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Februari 1999 INLEDNING April 1999

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

Mars 1999

Kinarådet fram ur skuggorna
Kinas utrikesminister besöker Terra Nova.

Mars

Trots sitt initiala ointresse förnyar SOIC AB nu sina egna hemsidor. Domännamnet www.gotheborg3.se som den 26 november 1996 inregistrerades av Jan-Erik Nilsson, ersätts med soic.se.

Historieförfalskningen kring projektets tillkomst och syfte fortsätter på soic ab's nya hemsidor där man som vanligt förbigår det faktum att SOIC AB startades och bekostades av Vänföreningen genom att denna först bildade bolaged och därefter skänkte hela aktiekapitalet så att detta kunde startas. Även verksamhetens syfte och organisation förvanskas, då SOIC ABs uppgift enligt den bolagsordning vi skrev för detta bolag endast var att bygga själva skeppet. All annan verksamhet skulle drivas av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg, vars verksamhet regleras av en egen ändamålsparagraf. Detta svek mot initiativtagarna, stiftarna och de tidiga bidragsgivarna, donatorerna och sponsorerna har i flera år ådragit sig initiativtagarnas kritik, vilken torde fortsätta.

Varför fortsätter initiativtagarna och vänföreningen att bråka? Är det inte bra att verksamheten forstätter? Jovisst, men verksamheten har aldrig varit i fara i vilket fall som helst och nu lever vi in en verklighet där svek är svek och stöld är stöld oavsett hut högt upsatta de tjänstemän är, som gör det, och om man accepterar att bli invald i en stiftelsestyrelse på ett årsmöte och därefter vägrar utlysa några fler, så får man finna sig i att man ser ut som en general i en bananrepublik. Det är mig och alla andra stiftare och initiativtagare totalt ofattbart att detta går för sig i ett land som Sverige.

7-13 mars

Den omfattande exportmarknadsaktiviteten "Sweden goes to China", genomförs i Shanghai. Aktiviteten var del tre i Kinarådets marknadsföringskampanj, vilken baserats på Ostindiefararprojektets grundidé enligt initiativtagarnas PM om Kinarådet av den 28 januari 1998. Del fyra, enligt samma plan, är Ostindiefararen Götheborg III.

SOIC ABs nuvarande ledning sänder två egna representanter till Shanghai och deltager i en egen monter, enligt bild och information på SOIC ABs hemsida. Då Shanghai inte har någon gemensam historia med något europeiskt land före 1840, förknippas ostindiefararen istället med "opiumkriget", vilket i och för sig var en kommersiell framgång men med obetydligt, för att inte säga negativt, goodwill-värde.

Lördag 13 mars

Vänföreningen deltager på Postens Frimärksrondo I Östra Nordstaden i Göteborg, med en Värderingsmonter för Kinesiskt porslin. Allmänhet och intresserade medlemmar i Vänföreningen får sina asiatiska fynd gratis attribuerade och värderade.

Söndag 14 mars

SOIC AB använder 187 500 kronor av sin huvudsponsor GPs bidrag till att införa sin första helsidesannons i fyrfärg, någonsin. Annonsen vänder sig i sin helhet mot Vänföreningen som 1993 startade SOIC AB genom att samla in och donera SOIC ABs aktiekapital.

Måndag 15 mars

Länsrätten meddelar att frågan om vem som har rätt att välja styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III (Mål nr 5871-98 rotel 14) ej kommer att hinna behandlas i tid för att kallelser till 1999 års möte skall kunna sändas ut i tid. Orsaken uppges vara målets komplexitet. Någon redovisning av projekets ekonomi, verksamhet, planer eller på vilket sätt stiftelseurkundens ändamålsparagraf efterlevs kommer alltså inte att göras i år heller.

Onsdag 17 mars

SOIC AB använder ytterligare 187 500 kronor av sin huvudsponsor GPs bidrag till att repetera sin helsidesannons i GP. Annonsens avsikt är att slå undan benen för Vänföreingens verksamhet genom att för 150 kronor erbjuda fri entré under ett helt år.

Annonskostnaderna för dessa två annonser uppgår till 375 000 kronor plus 500 spikar á uppskattningsvis 30:-/st, summa 415 000 kronor inklusive moms. För att tjäna ihop till annoserna och få 50 kronor i vinst måste Jörgen Gabrielssons SOIC AB sälja 2767 årskort. Visningsverksamhetens kostnader under ett år oräknade. Lycka till.

Torsdag 18 mars

I Bengtsfors slås 860 familjers tillvaro i spillror då Lear Corporation tillkännager att man i hemlighet planerat flytta sin tillverkning till Göteborg. Verksamheten i Bengtsfors, och i Lears "smygbyggda" fabrik, med 100-talet anställda på Arendalsområdet i Göteborg, skall flyttas till Göteborg. Göteborgs kommunledning som äger Arendalsområdets mark kan till sin förvåning glädja sig åt flera hundra nya jobb på Norra Älvstranden, och kanske en ny sponsor till ostindiefararprojektet?

Söndag 21 mars

Kinas utrikesminister Tang Jiaxuan besöker Terra Nova. Besöket har planerats i ett år. Han var mycket intresserad av bygget och historien, om då Sverige och Kina knöt handelsförbindelser för 250 år sedan samt konstaterade att - Det här bygget har ett mycket stort symbolvärde. Initiativtagarna, vilka som vanligt ej var inbjudna, kan konstatera att den idé vi för tio år sedan fick - att bygga en ny seglande svensk ostindiefarare - i och med detta besök krönts med all officiell erkänsla vi någonsin kunnat önska, från kinesisk sida. Tystnaden och bristen på någon sorts erkänsla eller "tack" för det här projektet från Göteborgs Stad blir i jämförelse mycket påtaglig.

Vi inser dock problematiken. De enda som skulle kunna uttala sig för projektets räkning är initiativtagarna, och de är ju numera utmyglade från sitt eget projekt så vilka finns kvar? De tunga namnen bakom stölden vågar sig inte fram och de drägg och småskurkar som finns framme i ljuset har så liten lyskraft att det bara skulle se löjligt ut om de försökte stå upp för projektets räkning.

Måndag 22 mars

Efter att inom loppet av några dagar ha fått vår fria länksida fylld med över 2500 länkar till olika internetföretag, rensas länksidan som blivit 0,5 Mb! Någon typ av spärr kommer att övervägas.


Kommentar

Bristen på moralisk legitimitet i kombination med hägrande prestigievinster fördunklar synen för projektets nuvarande ledning. Den vänförening som skänkte aktiekapitalet till SOIC AB, får till sin stora förvåning se sig bekrigad i helsida efter helsida i huvudsponsorn GPs spalter. Betydande resurser används på en gagnlös kamp mot, istället för dialog med, den vänförening utan vars stöd projektet varit omöjligt.

Vad den ännu pågående konflikten mellan Vänförening/Stiftare å ena sidan och SOIC ABs styrelse å andra sidan handlar om, kan förenklat beskrivas som stiftarnas strid för sin rätt att enligt stadgarna årligen utse styrelsen i sin stiftelse - en rätt stiftarna förbehöll sig vid bildandet. Denna rätt bestrids nu av de kommunala makthavare som märkligt nog godkände det årsmöte som tillsatte dem, men inte det årsmöte som avsatte dem.

Anledningen till att stiftarna önskade avsätta den gamla styrelsen var styrelsens oförmåga att uppfylla stiftelseurkundens ändamålsparagraf och därmed det syfte de första 20 miljonerna samlades in för att uppfylla. Den gamla styrelsen har nu genom en utdragen rättsprocess i nära ett år förhindrat den ersättande styrelsen att tillträda. Detaljerna i detta för de kommunala makthavarna så förnedrande spel kommer kontinuerligt att redovisas i denna krönika, tills en lagligt vald styrelse fått tillträda och verksamheten återupptagits enligt stiftelseurkundens stadgar.

"Populus me sibilat, at mihi plaudo ipse domi simul ac nummos contemplar in arca"
Romersk girigbuk

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.com/aw99mars.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010