HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Maj 1999 INLEDNING Juli 1999

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

Juni 1999

"Vem skall skicka kallelsen?"
Länsrätten fastslår Stiftelsestyrelsens skyldighet att kalla till årsmöte - inget händer i alla fall.

Tisdag 1 juni

Göteborgs Länsrätt tar upp frågan om Stiftarnas rätt att utse Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg IIIs styrelse. Som målet är formulerat, kan endast frågan om vem som skall kalla till årsmöte tas upp. Dom faller inom kort.

Lördag 19 juni

Skeppet Götehborg IIIs "Supercargör" Hans Nyman och några vänner besöker Blekinge Läns Museum i samband med dess 100-års jubileum. Det faktum att de ställer upp i tidsenliga 1700-tals kläder väcker stor uppmärksamhet och resulterar i ett postivt omnämnande av Ostindiefararprojektet i Blekinge Läns Tidning.

Torsdag 24 juni

Idag sparkas den sedan projektets start lojale medarbetaren Hans Nyman, av VD Jörgen Gabrielsson.

Orsaken till avskedandet var att han i förtroende till Anders Wästfelt återgivit några av Axel Miltanders hustrus yttranden om Anders Wästfelt och därvid "uppträtt otillbörligt". En annan av orsakerna till att Hans "förstört sin relation till båten", uppgav VD Jörgen Gabrielsson, var att han möjligen varit en av källorna till den information som vidarebefordrats till Internettidningen Ostindiefararen Götheborg. Ett erbjudande om möte mellan de berörda parterna har inte givit något resultat.

Efter att inför projektstarten 1993 varit med och städat den gamla stapelbädden där varvet skulle byggas, bidrog Hans Nyman ända tills idag glatt med oräkneliga sponsorinsater i stort och smått. Varje gång så önskades ställde han upp som skeppet Götehborg IIIs "Supercargör" i tidsenliga kläder. Det är nu ännu en man mindre kvar på varvet som kommer ihåg de goda tankar projektet en gång stod för.

Fredag 25 juni

Den första felaktigheten i Internettidningen Ostindiefararen Götheborgs historia konstateras och rättas härmed; Helt korrekt: Man kan inte avskedas om man arbetar gratis. Den korekta lydelsen skall vara "Hans Nyman har utestängts.

 

Kommentar

Staden Göteborg ter sig allt mer som ett laglöst land, där vanliga människor och småföretagare inte kan sätta sig upp mot överheten.

Vem som helst kan konstatera att Anders Wästfelt har fråntagits sitt livsverk. Vad som gör detta fall ovanligt, är att styrkan i den organisation som Anders och Berit Wästfelt byggde upp för att förverkliga sitt projektet, nu inte tillåter vinnarna att skriva sin egen historia hur som helst.

Göteborgs maktklick har därmed målat in sig själva i ett hörn. Att inte slutföra bygget av skeppet torde vara omöjligt, vilket VD Jörgen Gabrielsson själv konstaterade vid sin presskonferens den 3 juni.

Göteborgs maktklick kommer därmed själva bygga en symbol som i all framtid kommer att stå för;

    att privata initativ inte lönar sig;
    att okuvligt entreprenörsskap belönas med att man bestjäls;
    att den starkaste tar vad han vill ha; och
    att små människor som opponerar sig mot makthavares hån, övergrepp och förtal, står ensamma och rättslösa inför hela samhället.

Lärorikt kanske, men avgjort svårt att få sponsorer till vilket väl förklarar nuvarande självutnämnda projektlednings problem i ett nätskal.

Vad gäller målet i Länsrätten, konstaterades vid en genomgång av underlaget, att stiftarnas rätt att välja styrelse inte rimligen kan ifrågasättas. Dåvarande Landshövdingen Göran Bengtsson har själv signerat kallelsen till 1997 års årsmöte, det möte vid vilket han själv valdes till ordförande. Efter detta årsmöte godkände Länsstyrelsen i Göteborg förfarandet, genom att registrera Göran Bengtssons styrelse. Att huvudmännen/stiftarna själva kallade till 1998 års årsmöte ändrar inte det faktum att årsmötet skall hållas.

Om den dåvarande ordföranden Göran Bengtsson tyckte att det var styrelsen, inte stiftarna, som skulle kallat till årsmöte, kunde han i så fall gjort det. Lämpligen till samma dag, plats och tid som Stiftarna. I stället lät han meddela Stiftarna att han "ändrat stadgarna" så att något årsmöte inte kunde hållas. Självklart skapade detta förvirring under en tid, vilket väl var meningen. Men, en stiftelseförordning låter sig inte ändras hur som helst och frågan om stadgeändring föll också,efter en rad kontakter med bl a Kammarkollegiet i Stockholm, alla stiftelsers högsta tillsynsmyndighet.

Att stiftelseförordningen följs är en tillsynsfråga. Tillsynen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III har flyttats från Länsstyrelsen i Göteborg till Länsstyrelsen i Stockholm. Orsaken till detta var att undvika en jävsituation mellan stiftelsens ordförande dåvarande Landshövding Göran Bengtsson och den honom underställda tillsynsmyndigheten vid Länsstyrelsen i Göteborg.

Förutsatt att Göran Bengtsson och hans politiska stödjepunkter nu inte själva tycker att detta börjar bli löjligt, kommer Länsstyrelsen i Stockholm nu kontaktas för att ålägga den part som av Länsrätten i Göteborg döms skall vara den som kallar till årsmöte, att göra detta.

Puh.

En kort sammanfattning av vad som hänt:

1997 års årsmöte byter styrelse i stiftelsen bl a för att den tidigare orsakat/underlåtit att lösa konflikten mellan initiativtagarna och SOIC AB. Som ordförande väljs dåvarande Landshövding Göran Bengtsson. För att underlätta konfliktlösningen avstår Anders Wästfelt från sin post och sitt inflytande i stiftelsens styrelse.

Ett år senare är Stiftarna mycket irriterade över att inga förhandlingar eller några initiativ till konfliktlösning blivit av. Projektets stordonator Direktör Rune Ström avgår ur Stiftelsens styrelse i protest. Stiftarna kallar till 1998 års årsmöte. Större delen av Stiftelsens sittande styrelse, inklusive dess ordförande, uteblir. Ingen rapportering av verksamheten sker. Stiftarna väljer därmed en ny styrelse med advokat Lars Jaktling som tilltänkt ordförande.

Ännu ett år senare finner varken den kvarsittande Styrelsen under Länsöverdirektör Göran Bengtsson eller "Jaktlinggruppen" det mödan värt att kalla till 1999 års årsmöte, trots att stiftaren Jan-Erik Nilsson vid ett möte påminner om att detta är nödvändigt. Efter detta möte tar "Jaktlinggruppen" i ett brev till övriga Stiftare avstånd från initiativtagarna för att dessa informerar om vad som händer, via Internet.

Inom kort kommer KINARÅDET att ha möte på ostindiefararvarvet. KINARÅDET är den halvkommunala organisation som ursprungligen i smyg bildades för att ta över ostindiefararprojektets affärsmöjligheter. Efter framgångarna i Shanghai är det nu kanske dags att titta över hur det går med båtbygget inför etapp fyra i Kinarådets plan vi avslöjade i vårt PM om Kinarådets utnyttjande av Ostindiefararprojektet den 28 januari 1998. Klicka, läs och begrunda. Observera att det som idag är allmänt känt inledningsvis förnekades totalt, bl a med orden "ni ser hjärnspöken."

Avyttrandet av det medelst beredning iordningsställda ytterhöljet av ett exemplar av U.arctos, i utbyte mot likvida tillgångar, är kategoriskt otillrådligt vid en tidpunkt då sagda individ ännu icke fysiljerats.
Ur: GP:s bilaga tvåDAGAR, Lördag 5 juni 1999

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.com/aw99juni.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010