HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Mars 1999 INLEDNING Maj 1999

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

April 1999

Länssrätten tar upp frågan om Stiftarnas rätt.
Utställningsmaterial borta vid inbrott hos Anders Wästfelt.

Torsdag 1 april

SOIC ABs ledningsgrupp inser att projektet är omöjligt att genomföra utan samarbete med initiativtagarna. I dagens GP publiceras därför en helsidesannons med kallelse till Stiftarna, Vänföreningen samt de 350 ursprunliga sponsorerna och donatorerna till ett försoningsmöte på Terra Nova med Anders Wästfelt som föredragshållare. Vänföreningen tackas speciellt för sina stora insatser under åren samt dess ursprungliga gåva av SOIC ABs aktiekapital.

Fredag 2 april

Alla som hört av sig tycker det är tråkigt att ovanstående bara var ett aprilskämt. Det besynnerliga är att en så pass vettig händelse skall vara just så osanolik - som ett aprilskämt.

Onsdag 7 april

Den av stiftarna senast utsedda styrelsen för Stitftelsen Ostindiefararen Götheborg III (Jaktlinggruppen) informerar Stiftarna i ett brev, att deras möjligheter att agera begränsas av att Länsrätten ej avgjort frågan om stiftarnas rösträtt. Länsöverdirektör Göran Bengtsson har uppmanats att kalla till årsmöte; Brevet har ej besvarats. Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholm uppmanades ingripa; Inga åtgärder vidtogs. Av dessa skäl anser man ej att det fyller någon funktion att i år ens försöka kalla till årsmöte.

Vid ett sammanträffande med Landshövding Göte Berhardsson har tillsättandet av en ömsesidigt godtagbar medlare föreslagits; Styrelsens skrivelse till Göte Berhardsson har ej besvarats.

Man har sökt kontakt med Göran Johansson; men fick ej träffa honom. Projektets totalkostnad antas uppgå till 150 miljoner; Göterborgs "finansminister" Hans Olsson anser att Göteborgs kommun varken kommer att vilja, eller kunna, finasiera projektet enbart tillsammans med bostadsbolagen. Det konstateras att det är ett bekymmer att stödet från näringslivet är så ytterst begränsat.

Brevet avslutas med att Anders Wästfelts och Jan-Erik Nilssons publicerande av denna krönika ej anses "gagna projektet" varför de har uppmanats att upphöra med denna, för att "skapa en bättre atmosfär". I brevet görs en avbön med orden "Vi kan därför under rådande omständigheter inte ha ett samarbete med Anders och Jan-Erik.

Anders och Berit Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson kommenterar brevet i var sin skrivelse till Jaktlinggruppen. I dessa påpekas bland annat att deras agerande sker utifrån sina egna roller som stiftare och initiativtagare samt att ovan nämnda "avbön" snarare skulle riktas direkt till SOIC ABs styrelse än till övriga stiftare. För kärnpunkten i Jan-Erik Nilssons svar se "kommentar" nedan.

Fredag 9 april

Vid SOIC ABs/Göran Bengtssons Stiftelsestyrelses möte distribueras Jaktlinggruppens brev med Anders Wästfelts, Berit Wästfelts samt Jan-Erik Nilssons kommentarer, till deltagarna. Någon "bättre atmosfär" uppstår inte.

Söndag 18 april

Ett inbrott sker i Anders Wästfelts föråd i Västra Frölunda av utställningsmaterial rörande projekt Ostindiefararen Götheborg. Föremål till ett värde av 65 000 kronor försvinner. Händelsen polisanmäls.

Torsdag 22 april

Länsrätten tar upp frågan om vem som har rätt att välja styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III (Mål nr 5871-98 rotel 14) dock ej i tid för att kallelse till 1999 års stiftarmöte skall kunna sändas ut i tid. Orsaken uppges vara målets komplexitet. Någon redovisning av projekets ekonomi, verksamhet, planer eller på vilket sätt stiftelseurkundens ändamålsparagraf efterlevs kommer alltså inte att göras i år heller. Advokat Lars Jaktling som representerar Stiftarna insjuknar hastigt och målet uppskjuts.

Fredag 23 april

På Terra Nova sprids ryktet att Länsrättens förhandling ej kunnat genomföras då "Anders Wästfelt plötsligt sjukskrivit sig". Anders Wästfelt ställer sig helt frågande till uppgiften då han ej blivit kallad.


 

Kommentar

Tidningen Ostindiefararen Götheborgs journal och bilagor är den enda offentliga, kronologiska, skriftliga dokumentation som finns om hela projektets utveckling. I denna dokumenteras i detalj konflikten mellan initiativtagarna och SOIC ABs nuvarande styrelse samt belyses kritikens kärnpunkter. Att de som utsätts för kritik ej uppskattar detta ligger i sakens natur men förändrar ej verkligheten. Kritik mot journalen eller påpekanden om eventuella fel kan utan censur göras online av läsaren i Captains Log 1999. Vore det inte klokare att undanröja de sakliga orsakerna till kritiken, än att söka tysta kritikerna?

Kärnpunkterna i initiativtagarnas kritik är följande (ur: Jan-Erik Nilssons brev till "Jaktlinggruppen"):

A. Att initiativtagarna frånerkännts/har bestulits på värdet av sin idé och det initiala insatserna för att förvekliga denna. Jag har personligen bedrivit arkiv och litteraturforskning kring Svenska Ostindiska Kompaniet (1731-1813) sedan 1982 och tillsammans med Anders Wästfelt arbetat med konceptualisering och marknadsföring av Götheborg III-projektet sedan 1992.

B. Att vi misskrediterats i våra vänners och sponsorers ögon genom att vi berövats vår möjlighet att kompensera bidragsgivare och genomföra projektet på ett sådant sätt som vi ursprungligen utlovade. Såväl projektets målsättning, stiftelseurkund som stadgar ingick rutinmässigt i den information som spreds till alla besökare och potentiella sponsorer.

C. Att stiftarna genom vår motparts brist på respekt för lag och rätt, fråntagits vår rätt att tillsätta stiftelsens styrelse. Stiftelseurkundens § 11: 11 är solklar för alla som är läskunniga. Alla stiftare torde vara på det klara med vad vi beslutade på stiftarmötet. Inga juridiska finesser skulle behöva tillgripas för att respektera vad en vanlig människa begriper direkt.

D. Att initiativtagarnas och alla tidiga sponsorer/bidragsgivares insatser förnekas. Guiderna på varvet är uttryckligen förbjudna att nämna Anders Wästelts namn. I den i GP nu pågående annonskampanjen nämns som sponsorer nästan enbart kommunala bolag. De elva trädgårdsmästerier som skapat den kinesiska trädgården finns inte längre kvar i sponsorförteckningen. Inte ens Vänföreningen som de facto skänkte SOIC AB:s aktiekapital vid bildandet, omnämns.

E. Att konflikten förvärrats av utomstående som avser dra egna fördelar av projektet. Bland annat har SOIC AB medvetet tackat nej till synnerligen betydande belopp från kommersiella sponsorer, bl.a. Telia och ABB. Den senaste gåva jag själv förmedlat var 30 ton smidesjärn fritt Terra Novas smedja. Gåvobrevet signerades av bl.a. Lars-Åke Skager i sin funktion som Göteborgs vice borgmästare. Erbjudandet till SOIC AB har ej besvarats. Som en av många dokument som belyser ointresset för kommersiell finansiering kan VD Bo Alfredssons avskedsbrev av den 23-11-95 nämnas.

F. Att detta skett systematiskt och under en lång tid.

Mot detta står att de som bygger skeppet anser:

A. Att initiativtagarna förringar/profiterar på värdet av deras arbete.

Min förhoppning har varit att en korrekt tillsatt stiftelsestyrelse på ett för alla parter acceptabelt sätt skall kunna styra verksamheten mot de utsatta målen, med full respekt för allas insatser. En gemensamt accepterad medlare torde samtidigt enkelt kunnat lösa den rådande konflikten genom ett ömsesidigt erkännande av varandras insatser, samt bestämmandet av en rimlig ersättning därför.

Om krafterna inriktas på konfliktlösning med hjälp av det stöd som står att finna - snarare än att fjärma sig från de initiativtagare som i mångas ögon har den moraliska rätten på sin sida - samt de stiftare, sponsorer och vänföreningsmedlemmar som står på dessas sida - skulle arbetet kunna gå framåt.

Jan-Erik Nilsson, Stiftare.

"Den som ont gör, skyr ljuset"

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.com/aw99april.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010