HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Inledning INLEDNING ÅR 83-94

MARS 1998 TOLFTE ÅRGÅNGEN

Mars 1998

Starkt stöd för Vänföreningen på Årsmöte.
Styrelse och VD i SOIC AB avgår

Februari 1998  Inledning  April

Tisdag 3 Mars

Stiftelsens styrelse meddelar att nästa styrelsemöte inte kommer att hållas förrän den 12 mars och att årsmötets arbetsgrupps brev, därför inte inte kan besvaras förrän den 13 mars.

Söndag 8 Mars
Årsmöte i Vänföreningen

Ca 300 personer samlas i Burgårdens Gymnasiums aula.
Stödet för Vänföreningens styrelses linje är starkt. Ordförande Erik Wettergren avgår med ålderns rätt från ordförandeposten och väljs under allmänt jubel till förste hedersordförande. Som styrelsens förslag till ny ordinarie ordförande föreslås Bertil Philipson, en av projektetes största donatorer. Ny styrelse väljs bestående av:

Rolf Brix
Anita Cullberg
Rune Dahlstrand
Bertel Hedelius
Lars Hillhammar
Inga-Britt Johansson
Kjell E Karlsson
Axel Miltander
Jan-Erik Nilsson
Berit Wästfelt

SOIC ABs VD Bengt Tengroth aviserar "en ändring på VD-posten i samband med SOIC ABs förestående bolagsstämma den 24 mars 1998".

Måndag 9 Mars

Bengt Tengroth motiverar inför personalen sin avgång från VD-posten inom SOIC AB med att det visat sig fullständigt omöjligt att attrahera sponsorer från näringslivet, samt av privata skäl.

Regeringsrätten tvingar Eriksbergs Förvaltnings AB att lämna ut dokument till en journalist, rörande bl.a. representation, från Bengt Tengroths tid som VD för Eriksbergs Förvaltnings AB.

Fredag 13 Mars

Stiftelsens sittande styrelse erbjuds att själva få kalla till nytt årsmöte. Kallelse måste då sändas ut senast fredag den 20 mars.

Torsdag 19 Mars

Stiftelsens ordförande Göran Bengtsson uttalar i tidningen Metro att hela styrelsen i SOIC AB avgått redan för två veckor sedan. Någon officiell bekräftelse på detta saknas. Hans arbete går nu ut på att hitta en lämplig efterträdare till Bengt Tengroth. I artikeln förklaras bristen på sponsorer att "allt varit så rörigt att vi ännu inte vågat ta kontakt med några". (Jmf. Kjell A Mattssons uttalande vid informationsmötet på Terra Nova).

På flera ställen i artikeln upprepas det felaktiga påståendet att "Anders och Berit Wästfelt stämt bolaget på 2,7 Mkr".

Vänföreningen har sitt första styrelsemöte. Ett omfattande program fastslås.

Fredag 20 Mars

Årsmötets arbetsgrupp förlänger sitt erbjudande till måndag den 23 mars.

Hela styrelsen samt VD Bengt Tengtoth uppges med omedelbar verkan ha lämnat sina uppdrag i SOIC AB. Någon officiell bekräftelse på detta saknas. (ex: protokoll, bolagsstämma, anmälan till Patent och registreringsverket). Tidigare uppgifter av detta slag har varit felaktiga eller missvisande.

Bolagets avgående (se ovan) styrelse består av:

Sigvard Hallstedt, fd VD Falcon bryggeriet
Anders Lysén, advokat
Lennart Mankert, VD Svenska Mässan
Sören Mannheimer, fd VD Statshypotek
Erkki Persson, fd VD Götaverken
Lars-Åke Skager, kommunfullmäktiges förste vice ordförande
Bengt Tengroth, fd VD Eriksbergs Förvaltnings AB
Lars Ivarsson, VD Eriksbergs Förvaltnings AB
Göran Petersson, advokat, Vinges Advokatbyrå
Kjell A Mattsson, fd Landshövding
Åke Mauritzson, personalrepresentant SOIC AB
Bernt Sjögren, personalrepresentant SOIC AB

Förre landshövdingen Göran Bengtsson ikläder sig som ägarnas representant omedelbart posten som styrelseordförande i SOIC AB. Göran Bengtsson meddelar att han nu själv kan verka för en snabb lösning på den pågånde konflikten mellan Anders Wästfelt m.fl. initiativtagare, och SOIC AB.

Lördag 21 Mars

Under den pågående TUR-mässan tar monterpersonalen hos ostindiefararprojektet tydlig ställning i konflikten. Besökare informeras utförligt om upplevda problem och om hur otacksam "ovänföreningen" är mot Bengt Tengroth "som fått sådan fin ordning på allting". Upprörda besökare kontaktar berörda.

SOIC ABs varvschef Sven-Göran Svensson utses till ny VD i SOIC AB.

Anders och Berit Wästfelt beslutar att av familjemässiga, ekonomiska och hälsoskäl ej längre stå till projektets förfogande. Berit meddelar stiftelsens valberedning att hon önskar lämna denna. Anders meddelar att han kommer att fullfölja sina förhandlingar med SOIC AB, genom sin advokat.

Någon stämning är trots uppgifter i media ännu ej inlämnad.

Måndag 23 Mars

Årsmötets arbetsgrupp beslutar kalla till stiftelsens ordinarie årsmötes fortsättning, söndag den 29 mars.

Onsdag 25 Mars
Årsmötet fortsätter 1 april

Stiftelsens styrelse avböjer ett förslag till gemensamt informations/årsmöte. Stiftelsens styrelse kräver att nya stadgar skall ha utarbetats innan årsmötet hålls. Bl.a. skall de paragrafer som reglerar styrelsen sammansättning ändras. Då stadgeändingar av detta slag är ogenomförbara i stiftelser kallas nu slutgiltigt till årsmötets forstättning den 1 april enligt befintlig dagordning. Tid: kl 17.30, Plats: Köpmännens Hus, Vasagatan 52, Göteborg.

I en artikel i GT kallar Göran Bengtsson Stiftarna för "en utbrytargrupp" och säger sig "inte ha en aning om" att dessa kallat till årsmöte. (Se informationsmöte, januari 1998).

I en radiointervju bekräftar Göran Bengtsson att täta förhandlingar pågår med Anders Wästfelt för att komma fram till en ekonomisk uppgörelse. Göran Bengtsson vägrar trots upprepade frågor från reportern att uttala sig om huruvida Anders Westfelt är tillbaka i projektet om en uppgörelse nås.

Frågan om varför SOIC ABs styrelse och VD har avgått, analyseras. Något officiellt svar finns ej. Det faktum att i stort sett alla sponsorer lämnade projektet när Anders Wästfelt och en rad andra eldsjälar stängdes ute för ca ett år sedan, antas ha något med saken att göra (Jmf. Kjell A Mattssons uttalande vid informationsmötet på Terra Nova).

Torsdag 26 mars
Personalmöte på Terra Nova

Personalen informeras om att styrelse och VD avgått. Som skäl anges att, "massmedias negativa skriverier gjort att de fått nog". Projektet skall nu även befinna sig i en finasiell kris och av svårförståeliga skäl upprepade Göran Bengtsson påståendet att en stämning på 2,7 miljoner kronor skulle vara inlämnad till Göteborgs Tingsätt. Så är nu fortfarande inte fallet. Då dessutom Göran Bengtsson i sin egenskap av Länsdirektör själv torde besluta om i stort sett allt ekonomiskt stöd projektet idag erhåller, är påståendet om en "ekonomisk kris" svårt att förstå som annat är ett hot.

Fredag 27 mars

Vid SOIC ABs ledningsgruppsmöte beslutas att Marinkommando Väst ej får anlita Anders Wästfelt som guide vid sitt planerade besök på Terra Nova-varvet.

Under eftermiddagen rapporterade Radio Göteborg trevligt och vederhäftigt från dem som idag på Terra Nova, mot betalning skördar frukterna av initiativtagarnas ansträngningar.

Att idén att bygga en ny ostindiediefarare var Anders Wästfelts och hur projektet byggts upp av Vänförening, frivilliga krafter och hundratals sponsrande små och medelstora företag, berördes inte alls.

Söndag 29 mars

Under hela våren har förhandlingar pågått i frågan om ersättning för Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilssons arbete under 1993-97. De tre erbjuds nu för c:a 4 års arbete en summa motsvarande några månadslöner vardera för arbetet plus en klumpsumma för eget utställningmaterial, vilken understiger inköpskostnaderna.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98mars.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010