HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

April 1998 INLEDNING Juni 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Maj 1998

Tillsättandet av den nya stiftelsestyrelsen
under prövning

6 Maj

Under rubriken "Ostindiefararen i gungning igen" berättar GP att Länsstyrelsen i Stockholm fått ta över ärendet att pröva stiftarnas rätt att tillsätta styrelse. I notisen ges följande bakgrund: "För ett par veckor sedan utsåg ett antal personer en ny styrelse för projektet under kuppartade former".

28 maj 1998

Den av stiftarna nyvalda styrelsen har i slutet av april avslutat sina förhandlingar med Länsöverdirektören Göran Bengtsson och den avgående stiftelsestyrelsen. För att informera om bakgrunden till sitt agerande har man för en månad sedan sänt nedanstående artikel till GP. Artikeln publiceras äntligen. Rubriken sätts av GP.

Nya rorsmän på Ostindiefararen

Projekt Ostindiefararen Götheborg har de senaste månaderna varit föremål för många presskommentarer och insändare. De enda som hittills inte kommenterat förhållandena inom projektet är stiftarna. Därför tycker vi nu att det är dags att gå ut och förklara varför vi har valt att agera som vi gjort och vad det egentligen är som har hänt.

Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III bildades 1993 efter att ett framgångsrikt marinarkeologiskt projekt hade fullföljts. Meningen med att bilda stiftelsen var och är, att bygga skeppet och segla det till Kina efter samma rutt som föregångaren. Stor vikt ligger på att dokumentera historiska förhållanden, ge information och utbildning i såväl historiska skeenden som skeppsbyggnad samt att allmänheten skall kunna följa verksamheten på varvsområdet.

Stiftelsen bildades av 47 stiftare - såväl privatpersoner som företag. I stiftelsens stadgar fastslogs att stiftarna skulle utse stiftelsens styrelse vid ett årligt möte.

För att genomföra själva skeppsbygget bildade stiftelsen ett aktiebolag; Svenska Ostindiska Compagniet AB (SOIC AB), med en separat styrelse. Under årens lopp har fantastiska insatser gjorts av engagerade medarbetare, sponsorer, Göteborgs kommun, AMS och inte minst av de cirka 4 000 medlemmarna i Vänföreningen.

Svårigheterna började 1996

Tyvärr har projektet hamnat i svårigheter på grund av meningsskiljaktigheter som började märkas redan hösten 1996. Då kunde nämligen stiftarna konstatera att det uppstått en konflikt mellan Anders Wästfelt och SOIC:s Bengt Tengroth. Anledningen var främst att de hade olika uppfattningar om hur projektet skulle genomföras. Efter hand som konflikten förvärrades började den kommenteras i media.

Detta oroade stiftarna eftersom projektet påverkades märkbart av konflikten då sponsorer valde att avvakta med ytterligare stöd.

Hösten 1997 begärde stiftarna ett extra årsmöte där en ny styrelse utsågs med uppdraget att lösa alla konflikter och säkerställa projektets genomförande. Tyvärr tvingades stiftarna konstatera att ingenting uträttades av denna nya styrelse som inte heller lämnade stiftarna någon information eller besvarade några brev. Den utåtriktade verksamheten blev också lidande vilket innebar minskade intäkter. Stiftarnas fortsatta oro gjorde att de kallade till årsmöte den 22 februari i år.

Stadgarna ändrades

Två dagar före detta planerade årsmöte, den 20 februari, beslöt den av stiftarna utsedda styrelsen helt egenmäktigt att ändra stiftelsens stadgar. På förslag av styrelsens ordförande, dåvarande landshövdingen Göran Bengtsson, beslöt man att stiftarna inte längre skulle ha något inflytande överhuvudtaget. Av styrelsens samtliga åtta ledamöter var det två som reserverade sig och två som inte deltog i beslutet. Styrelsen agerade helt utan att samråda med eller ens informera stiftarna. I protest mot detta handlande avgick Rune Ström och Lars Jaktling ur stiftelsens styrelse. Därefter har ytterligare en ledamot hoppat av.

Den plötsliga stadgeändringen gjorde att stiftarna under årsmötet 22 februari beslöt att ajournera detta eftersom man först ville reda ut konflikten och de juridiska frågetecken som uppstått. Efter ett flertal misslyckade förhandlingsförsök med Göran Bengtsson återupptog stiftarna sitt årsmöte den 1 april. Vid detta möte valdes en helt ny styrelse för stiftelsen med 85 procent av stiftarna bakom sig. Göran Bengtsson har emellertid vägrat att lämna ifrån sig styrelseprotokoll och årsredovisning till denna nyvalda styrelse.

I mars månad meddelade Bengt Tengroth att han lämnade sin post som VD för SOIC AB. I anslutning till detta avgick samtliga ledamöter i bolagets styrelse med Kjell A Mattson i spetsen, utan att först ha gett stiftelsens styrelse någon möjlighet att rekrytera nya ledamöter eller hålla bolagsstämma.

 

Gamla stadgarna gäller

Situationen just nu är den att Göran Bengtsson och de nya styrelseledamöterna åtminstone är överens om att det är de ursprungliga stadgarna som gäller, vilka legat till grund för registreringen av stiftelsen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Men problemen är långt ifrån lösta. Göran Bengtsson kom för en tid sedan fram till en uppgörelse med Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson om ersättning för deras arbetsinsatser, men utbetalningen stoppades och först efter hot om indrivningsåtgärder fullföljdes betalningsskyldigheten.

En begäran ifrån Vänföreningen att få ordna en vårträff på Terra Nova har inte beviljats.

Den nya stiftelsestyrelsen, bestående av både stiftare och representanter ifrån Göteborgs näringsliv, har nu inlämnat ansökan om registrering av styrelsen i vederbörlig ordning.

Därefter kommer Göteborgs kommun tillsammans med övriga betydande sponsorer att erbjudas plats i ett sponsorråd där deras synpunkter och önskemål kommer att beaktas.

 

Ny styrelse

Vid bolagsstämma i SOIC har valts ny styrelse med representanter från såväl stiftelsen som näringslivet. Varken stiftelsens eller bolagets nya styrelser kan dock fungera så länge den gamla stiftelsestyrelsen vägrar acceptera stiftarnas beslut.

Nu behövs alla goda krafter för att få fart på projekt Ostindiefararen Götheborg igen. Bolaget, SOIC AB, som snart har stått utan en fungerande ledning i två månader, behöver snarast komma igång. Dessutom finns det ett antal stiftare, som är beredda att gå in med väsentligt kapital så snart den nya styrelsen får möjlighet att fungera.

Eftersom vi vet att det finns ett väldigt stort intresse för projektet, inte bara i Göteborg utan i hela Sverige samt i Kina (det finns även kinesiska sponsorer så ser vi framtiden an med stor tillförsikt. Trots allt är vi ju alla överens om att projektet skall fullföljas.

Lars Jaktling, Olof Johansson, Bertil Philipson, Agnete Sylvan, Mats Öhrstedt, Ingemar Örtendahl

Stiftare och nya styrelseledamöter i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III

 


Kommentar

Ovanstående artikel skrevs av den nyvalda stiftelsestyrelsen och skickades till GPs den 28 april. I ett fjärde omarbetat utförande publiceras den på GPs debattsida en månad senare, den 28 maj 1998. I dagsläget finns två stiftelsestyrelser - den avsatta (Ordförande Göran Bengtsson) och den tillträdande (av stiftarna nyvalda). Båda stiftelsestyrelserna har vid var sin bolagsstämma tillsatt var sin bolagsstyrelse. Göran Bengtssons agerande bedöms märkligt, då förfarandet att en stiftelses huvudmän utser styrelse än vanligt förekommande. Tillsynen över stiftelsen har på grund av jävsförhållandet nu flyttats till Stockholm. Ett beslut om huruvida den nya stiftelsestyrelsen är korrekt tillsatt kan förväntas inom någon vecka.

Människan är det enda djur som kan skratta
Signaturmelodin till "Dallas"

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98maj.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010