HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Maj 1998 INLEDNING Juli 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Juni 1998

Göran Bengtsson vill åter ändra stiftelsens stadgar.
Denna gång via Länsstyrelsen i Stockholm

Söndag 7 Juni

Förvånade stiftare nås via en notis i GP med rubriken "Tvisten slutligen avgjord" av nyheten att de av Länsstyrelsen i Stockholm fråndömts sin stadgeenliga rätt att utse styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg. Av texten framgår att Länsstyrelsen i Stockholm bestämt att Göran Bengtssons styrelse är den som har rätt att registrera sig.

Måndag 8 Juni

Notisen i GP visar sig vara gravt missvisande. Länstyrelsen i Stockholm ställer sig helt frågande till denna tolkning och förklarar att något yttrande - som kommer att formuleras som ett råd - ej utsänts men kan förväntas bli klart under dagen. Kärnpunkten i yttrandet är vid tillfället att styrelsen möjligen borde varit den som kallade till det årliga mötet. Någon rättslig prövning har över huvud taget ej skett.

I ett separat ärende har Länsöverdirektören Göran Bengtsson ansökt om stadgeändring.

Måndag 15 Juni

Några av stiftarna tar del av Rättsenhetens vid Länsstyrelsen i Stockholms Län yttrande. En av stiftarna sänder nedanstående kommenterar:


Länsstyrelsen i Västra Götaland
Rättsavdelningen
Att: Lewi Djerf
403 40 Göteborg

Göteborg 1998-06-15

 

Re: yttrande beteckning 2431-98-20439, dnr-67-31471-98

Undertecknad är en av initiativtagarna till projekt ostindiefararen Götheborg III samt en av dem som vid ett möte 1993.11.05 bildade Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

Av ett yttrande från Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län har jag bibringats uppfattningen att vi frånerkänts vår rätt att vid ett årligt möte tillsätta styrelsen för den av oss bildade Stiftelsen.

Jag protesterar mot detta och vill som en av Stiftelsens Ostindiefararen Götheborg III huvudmän informera om att vad vi avsåg med våra föreskrifter överensstämmer med det av Länsstyrelsen i Stockholms Län förda resonemanget på sid 2(5):

"… med ledamöter avses stiftarna. Det är i och för sig ingen ovanlig konstruktion, att stiftarna förbehåller sig rätten att utse styrelseledamöter i den stiftelse man bildat."

Det är vad vi gjorde och att så är fallet kan lätt kontrolleras i stiftelsens dokument eller genom kontakt med stiftarna själva. Vid stiftarmötet 1993.11.05 var Anders Wästfelt sekreterare, Agnete Sylvan, Högsbo-Sisjö Industriförening en av justeringsmännen, Direktör Olof Johansson, Ekman Liebig AB, den som föreslog att stiftarna såsom huvudmän skulle utöva tillsyn genom att vid ett årligt möte utse stiftelsen styrelse. Dessa samt de ca fyrtiotalet övriga stiftarna torde var och en för sig kunna bekräfta att så är fallet.

Stiftelsens styrelse är ej stiftare och handlägger ej fråga om kallelse till årligt stiftarmöte varför detta ej behöver regleras i stiftelsens förordning. Kallelse till stiftarnas årliga möte har utsänts av och till dem som berörs, varför jag ber er acceptera det beslut vi fattade på vårt årliga möte den 1998.04.01.

Med vänlig hälsning

 

 

Jan-Erik Nilsson
Stiftare
Styrsö Tångenväg 28
430 84 Styrsö

CC: Rättsenheten, Länsstyrelsen i Stockholms Län
Kammarkollegiet, Stockholm
Stiftare och huvudmän till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg


Kommentar

Inga av stiftarna har hörts, kontaktakts eller ombetts lämna några synpunkter i ovanstående ärende. Vänföreningens verksamhet är blockerad genom att delar av styrelsen vägras tillträde till varvsområdet på Terra Nova. Någon vårfest kan därför ej komma ifråga och i praktiken hotas vänföreningens existens, vilket torde vara avsikten med beslutet. SOIC AB har åter tackat nej till erbjudan om kommersiella sponsorbidrag. Av någon anledning är man från den nuvarande ledningen av SOIC AB ytterst ointresserad av varje form av insyn eller externt inflytande över projektet.

Människan är det enda djur som kan skratta
Signaturmelodin till "Dallas"

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98juni.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010