HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Juni 1998 INLEDNING Augusti 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Juli 1998

Stiftarna uppmanas att själva bevaka
sin rätt att välja styrelse

Juli

Stiftarna uppmanas i nedanstående brev att var och en själva agera för sin rätt att välja styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

 

Information till stiftarna i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III

 

Under tiden från det att den nya styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III valdes den 1 april 1998, med en majoritet av cirka 85 procent av stiftarna bakom sig, har ett antal förhandlingsrundor skett med Länsöverdirektör Göran Bengtsson (gamla styrelseordföranden).

Vi har verkligen ansträngt oss för att nå en uppgörelse / övergång på ett för projektet så smidigt sätt som möjligt. Detta har dock visat sig omöjligt. Det skulle leda för långt att gå in på alla möten som förekommit, men för den nyvalda styrelsen har målet varit och är projektets bästa i enlighet med stiftelseurkunden.

Den gamla styrelsen som inte vill acceptera stiftarnas val av ny styrelse har hårdnackat vägrat att lämna ifrån sig projektet.

Stiftelsen står numera under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län, medan Länsstyrelsen Västra Götaland är registreringsmyndighet. Överflyttningen av tillsynen har gjorts för att komma till rätta med den jävsituation som annars skulle föreligga med Göran Bengtsson som ordförande i stiftelsens styrelse.

Den nya styrelsen för stiftelsen har utsett en ny styrelse för SOIC AB. Vid detta val har vi lagt stor vikt vid att samarbetet mellan stiftelse och bolag skall vara så smidig som möjligt. Detta ligger i sakens natur, då ju stiftelsens uppgift är att samla in pengar och tillse att urkundens "att-satser" uppfylls medan bolagets uppgift är att bygga båt, enkelt uttryckt. Därför är Lars Jaktling vald till ordförande även i SOIC AB. Övriga medlemmar i stiftelsens styrelse ingår även, utom Bertil Philipson. Utöver dessa har styrelsen kompletterats med Hans Peder Loid (Daros) och Lars Lindberg (LL Marin).

En principöverenskommelse om framtida samarbete är träffad med "Wästfeltgruppen" och vi är helt överens om riktlinjerna.

Vad gäller ekonomin, så har vi löfte om väsentliga belopp från privata sponsorer/donatorer så fort vi har full kontroll över projektet. Rune Svensson, förre VD:n för Volvo Transport, kommer från hösten 1998 att engagera sig i sponsorverksamheten.

Länsstyrelsen Västra Götaland har hos Länsstyrelsen i Stockholms län "begärt tillsynsmyndighetens yttrande beträffande dels huruvida "årsmötet" kan anses ha blivit utlyst på rätt sätt och dels hur stiftelseurkund och stadgar skall tolkas och vilka som kan anses som stiftare, allt för att klarlägga om den av "årsmötet" valda styrelsen skall registreras i stiftelseregistret. Länsstyrelsen i Stockholms län anser inte att registrering kan ske av den av 'årsmötet' valda styrelsen. Orsaken till denna uppfattning anges vara att det är en stiftelsens styrelse som skall kalla till möte, inte stiftarna. Man hänger alltså upp det hela på formalia.

Länsstyrelsen Västra Götaland har sänt yttrande till stiftelsens nuvarande styrelse

för dess yttrande. Sådant har avgivits med följande slutsatser:

  1. Stiftarna har rätt att utse styrelseledamöter.
  2. Denna rätt skall utövas vid årsmöte.
  3. Om rätten skall kunna utövas måste stiftarna kallas till sådant årsmöte.
  4. Stiftarna har vid obstruktion från styrelsens sida själva rätt att kalla till årsmöte.
  5. Skulle sådan rätt inte föreligga, har vilken stiftare som helst rätt att hos den vid tidpunkten registrerade styrelsen begära kallelse till årsmöte.

Länsstyrelsen Västra Götaland skall nu fatta sitt beslut om registrering eller inte. Skulle registrering vägras kan detta beslut i sin tur överklagas. Vi förutsätter dock att stiftarna kommer att begära nytt årsmöte.

Länsstyrelsens i Stockholms län "beslut" kunde man läsa i G-P den 7 juni trots att yttrandet undertecknades först dagen därpå, alltså den 8 juni. Informationen till G-P har uppenbarligen kommit från länsöverdirektören Göran Bengtsson, som dessutom inte tycks förstå skillnaden mellan "yttrande" och "beslut".

Det är nu viktigt, mycket viktigt, att stiftarna tvingar den gamla styrelsen att kalla till ett möte, där återigen ny styrelse kan väljas, så att det sker på ett formellt riktigt sätt. Det finns sätt att åstadkomma detta. Länsstyrelsen i Stockholms län bekräftar också i sin skrivelse att stiftarna kan välja styrelse i enlighet med vad som står i stadgarna.

Det verkar alltså stå helt klart att, framför allt Göran Bengtsson med benäget bistånd från övriga styrelseledamöter, fortsätter att göra allt han kan för att utestänga stiftarna från projektet. Han agerade så i den styrelse som byttes ut i oktober 1997, han fortsatte på samma tema i den styrelse ni avsatte den 22 februari i år, och har fortsatt att agera efter samma linje.

Anmärkningsvärt är också, att Göran Bengtsson avslog en begäran från Vänföreningen att hålla sin vårfest på Terra Nova.

Den nya styrelsen arbetar aktivt för att bryta dödläget och för att kunna ta över styrningen på det sätt ni önskat.

Utöver dessa åtgärder föreslår vi att alla stiftare själva agerar på olika sätt för att få en positiv förändring till stånd. Detta kan ske enskilt eller i grupp. Skapa opinion mot bakåtsträvarna eller om ni så vill, den maktfullkomliga "eliten" genom att utnyttja era kontaktnät och/eller genom att bearbeta medierna.

Vi bifogar en kopia på den av oss skrivna debattartikel som var införd i G-P den 27 maj 1998.

 

Bästa hälsningar

 

Lars JaktlingOlof JohanssonBertil Philipson
Agnete SylvanMats ÖhrstedtIngemar Örtendahl

Kommentar

Vänföreningens verksamhet är blockerad genom att delar av styrelsen vägras tillträde till varvsområdet på Terra Nova. Den traditionella höstfesten som hållits i över ett decennium hotas och i praktiken äventyras vänföreningens existens, vilket torde vara avsikten med beslutet att utestänga styrelsen från att enss besöka Terra Nova, sitt eget varvsområdet.

Människan är det enda djur som kan skratta
Signaturmelodin till "Dallas"

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98juli.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010