HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Inledning INLEDNING ÅR 83-94

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Februari 1998

Stadgekupp av Stiftelsen styrelse två dagar före årsmötet
SOIC AB tar över hemsidor för att tysta kritik

Februari

Ett IT-företag offererar att med Jan-Erik Nilssons hemsidor om ostindiefararprojektet som utgångspunkt med 1 timmes arbete per sida producera 60 sidor material till en kostnad om 400:-/sida. Totalkostnaden för SOIC ABs nya hemsidor kan därigenom begränsas till 24 000 kronor. En beundransvärd prestation med tanke på att förlagan tar över 100 timmar i månaden bara att underhålla.

På samma sätt offererar ett AV-företag ett nytt bildspel för 90 000 kronor. Priset förutsätter att samma musik som i Anders' bildspel kan användas samt att Anders' filmsal med befintlig utrustning kan användas framgent. Bildspelet skall genomgå nödtorftiga förändringar för att kringgå Anders Wästfelts copyright.

Bolagets marknadsinvesteringar kan därmed sammanfattas i tre punkter; Att för en kostnad om 114 tusen kronor plus okänt hur mycket annonsutrymme 1. omarbeta hemsidor som redan finns, 2. omarbeta ett bildspel som redan finns, 3. använda GPs sponsrade annonsutrymme för att konkurrera med projektets befintliga vänförening.

Tisdag den 10 Februari
Personalmöte på Terra Nova.

Personalen meddelas att stiftelsens styrelse hållits utanför de aktiviteter som lett till att stiftarna beslutat kalla till årsmöte. (Klicka här för att jämföra med verkligheten); att stiftelsens årsmöte inte kommer att kunna genomföras, då årsredovisning och revisionsberättelse inte kommer att vara klara, om två veckor. (Klicka här för fakta om den stadgekupp som istället genomförs) samt; att SOIC AB utnyttjar initiativtagares och andras arbete enligt en egen "överslagsmässig beräkning" till ett värde av 9 miljoner SEK vilket man ej avser att betala. Endast tre personer i "Wästfeltgruppen" har ännu övervägt att stämma SOIC AB för detta.

Personalen ges intrycket att stämningen redan skulle vara inlämnad, vilket ej är fallet. Spridda röster bland de närvarande tillstyrker ett förslag att sända Bengt Tengroths personalinformation till massmedia, vilket beslutas. Ingen information ges vid detta tillfälle om att Bengt Tengroth vid ett protokollfört ledningsgruppsmöte den 16 december 1996 meddelat att: "det råder fullständig enighet inom styrelsen för SOIC AB att initiativtagarna skall ersättas" men att "de bör anlita en egen advokat."

Pressinformationen publiceras i bl.a. Arbetet. Speciellt den felaktiga uppgiften att en stämning skulle vara inlämnad får stor spridning. Anders Wästfelts advokat skriver till SOIC AB: "Vad som hänt är att jag i enlighet med tidigare utfästelse översänt ... i huvudsak ett lönekrav från Anders Wästfelt ... Jag finner tillvägagångssättet oseriöst och ett tecken på dåligt omdöme."

Torsdag den 13 Februari

Stiftelsens styrelseordförande Göran Bengtsson försöker få årsmötet ändrat till ett "informationsmöte". Förslaget avböjs.

En tio minuter lång film om Götheborg III visas i TV. Den är fylld av sak- och faktafel, då de forsknings- och utgrävningsansvariga inititivtagare som kunnat granska filmen utestängts från projektet.

Vänföreningen beslutar att trycka och distribuera årets verksamhetsberättelse till alla medlemmar.

Stiftelsens valberednings förslag skickas till samtliga stiftare.

Torsdag den 19 Februari
Stiftarna inbjudna till Terra Nova

Samtliga stiftare inbjuds till varvet Terra Nova. Besökarna konstaterar att varvsuppbyggnad och skeppsbygge går bra. Då Eriksbergs Förvaltnings AB önskar disponera marken för permanent bebyggelse år 2001, har en slutpunkt för skeppsbygget satts.

På en fråga om Stiftelseurkundens ändamålsparagraf var SOIC ABs styrelseordförande Kjell A Mattsson mycket tydlig: Han var själv Stiftelsens ordförande tills han den 21 maj 1997 övergick till posten som styrelsen ordförande i SOIC AB. Alla stiftelsens skyldigheter hade redan under hans tid delegerats till SOIC AB och han var säker på att inga andra direktiv därefter hade kommit från stiftelsens styrelse.

Från bolagets sida hade man valt att prioriteras skeppsbygget. Stiftelsens uppgift var enligt Kjell A Mattsson bara att överföra gåvomedel till SOIC AB.

Stiftaren och initiativtagaren Jan-Erik Nilsson påpekade att detta klart stred mot stiftelseurkundens ändamålsparagraf och var exakt det stiftare och Vänförening klagat på.

SOIC ABs budget för 1998 var klar men kunde ej presenteras. Omslutningen var dock "klart under 5 miljoner". Då bolaget uppgavs ha 12 egna anställda utgör detta därmed nästan hela budgeten. Det framstod för de närvarade tydligt att inga investeringar i skeppsbygget var medräknade och att man inte räknade med något som helst bidrag från näringslivet. På fråga om vilka penningssponsorer som fanns, kunde endast Göteborgs Stad och de allmännyttiga bostadsbolagen nämnas.

Kjell A Mattson informerade om att det privata näringslivet var omöjligt att nalkas "utan att riskera att bli utslängd", så man försökte inte ens. På en fråga om Bengt Tengroths åtal för osant intygande kunde ha någon inverkan, svarade Kjell A Mattson att detta inte hade någon betydelse. Orsaken var de negativa skriverierna i pressen. Vad gäller dessa medgav han dock att han själv godkänt utsändandet av den senaste, sexsidiga pressinformationen med de felaktiga uppgifterna om bl.a. "Wästfeltsgruppens" stämning.

Den 20 Februari
Stadgekupp i Stiftelsens styrelse

Två dagar före årsmötet kallas Stiftelsens styrelse till ordinarie möte. Svenska Ostindiska Companiets VD Bengt Tengroth, som ej ingår i Stiftelsen styrelse, är närvarande under mötets inledning. Bengt Tengroth berättade dramatiskt om hur han blivit mordhotad och att han såg tydliga likheter på detta hot med tidigare hot från Vänföreningen.

Utanför dagordningen under sittande möte föreslår ordförande Länsdirektör Göran Bengtsson att stadgarna skall ändras. Fyra paragrafer inklusive årsmötesparagrafen tas bort. Med ett penndrag avskaffas årsmötet och stiftarnas rätt till insyn och inflytande - och rätt att välja en ny styrelse vid det kommande årsmötet. Hädanefter skall styrelsen tillsätta sig själv. (Den 2 april ingriper Länsstyrelsens Rättsenhet, se stadgar samt detta datum.)

§§ 6, 10, 11, 12 stryks och §13 ändras till att "vid stiftelsens upplösning skall samtliga tillgångar tillfalla Göteborgs Stad på det sätt Styrelsen finner lämpligt". Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder(s), chefen för Marinkommando väst, Nils-Ove Jansson samt Länsdirektör Göran Bengtsson röstar för. Ingela Axelsson, Telia, lägger ned sin röst. Advokat Lars Jaktling och direktör Rune Ström reserverar sig mot beslutet. Henrik Byström, Exportrådet, deltar ej i mötet, vilket tidigare felaktigt angetts här.

Rune Ström, som i maj 1996 skänkt 350 000 kronor till båtbygget, avgår ur styrelsen i protest. Någon dag senare lämnar även Lars Jaktling styrelsen.

Läs om Rune Ströms donation, maj 1996
Stiftelsens stadgar, nuvarande och ändrade

Söndag 22 Februari
Årsmötet ajourneras

Söndag den 22 februari hålls stiftelsens årsmöte. Protest framfördes mot mötets utlysande av Jörgen Linder, Nils-Ove Jansson, Bengt Wedel samt Kjell A Mattsson genom fullmakt från Kent Atterfors och Eskil Mare. Efter votering beslutas med röstsiffrorna 28 mot 10 att årsmötet är stadgeenligt utlyst. Personligen och genom fullmakter deltar över 80% av stiftarna i årsmötet.

Nils-Ove Jansson, Jörgen Linder och Bengt Wedel lämnar då mötet med beskedet att de "avsade sig huvudmannaskapet och förklarade sig ej längre stå till stiftelsens förfogande".

Mötet enas om att Agnete Sylvan tillsammans med valberedningens föreslagna styrelse skall utgöra en arbetsgrupp för att se över stadgefrågan samt undersöka möjligheterna till en lösning av övriga tvistemål. Mötet beslutar att presskontakter i detta ärende skall hanteras av Agnete Sylvan och Mats Öhrstedt. Mötet ajourneras till senast den 15 april.

Måndag 23 Februari

Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Linder uttalar i GP att "Mötet är utlyst av en mindre grupp personer som under kuppartade former försöker avsätta den sittande styrelsen."

Jan-Erik Nilsson konstaterar efter telefonkontakt med Kammarkollegiet i Stockholm att stiftelsens stadgar ej kan ändras på sätt som skett, vilket meddelas årsmötets arbetsgrupp. Årsmötets arbetsgrupp uppmanar stiftelsens styrelse att yttra sig rörande sin stadgeändring senast den 27 februari.

Utan kontakt eller samråd med Jan-Erik Nilsson som utfört arbetet övertas projektets hemsidor plötsligt av SOIC AB.

Projektets IT-planering inleddes i januari 1996. Under 1997 har Jan-Erik Nilsson utan lön lagt ca 1500 timmar på idé, programmering och internationell kontaktverksamhet för att utveckla sina välbesökta hemsidor om projektet. Målsättningen förutom att sprida information kring projektet har främst varit att upprätthålla större IT-företags intresse för projektet i väntan på bolagets eventuella acceptans av idén att kombinera marin handelshistoria med elektronisk spetsteknologi.

Hemsidor på tre språk om ostindiefararprojektet skapades av Jan-Erik Nilsson, trots massivt ointresse från SOIC ABs ledning. I september 1997 sades den av Telia sponsrade internettjänsten upp av SOIC AB. Vänföreningen övertog då ansvaret för telefonkostnaderna. Från och med detta datum inleddes på projektets hemsidor en offentlig debatt om insyn, demokrati och upphovsmännens rätt att delta i sitt eget projekt. En kronologisk journal över hur upphovsmännen systematiskt manövrerats ut från sitt projekt under 1993-1998 lades ut. Några av de brev och protoll som bekräftar händelseutvecklingen gjordes offentliga.

Tisdag 24 Februari

En komplett site läggs under natten upp på en ny adress. Internationella kontakter och ett fritt och demokratiskt åsiktutbyte kommer som tidigare att främjas på Vänföreningens sidor, med stöd av ett flertal av projektets sponsorer.

Bengt Tengroths uppsägning av hemsida och IT-sponsorer, sept. 1997

Onsdag 25 Februari

Jan-Erik Nilssons e-mail till det svenska kontaktnätet, feb 1998, se nedan:

Detta e-mail sändes omedelbart till projektets hela svenska kontaktregister.

From: Jan-Erik Nilsson
Date: 1998-02-25

Hej,

Svenska Ostindiska  Companiet AB (SOIC AB) har nu tagit kontrollen över de hemsidor jag under 1997 byggt upp för att främja projektet. Arbetet har gjorts utan lön och tagit mig ca 1500 timmar.

På samma sätt som man stulit värdet av Anders och Berit Wästfelts, m.fl, initiativtagares och de tidiga sponsorernas arbete med att bygga upp projektet, har man nu utan att med ett ord kommentera eller tacka,  stulit värdet av mitt arbete med hemsidorna.

Internettjänsten sponsrades från januari till september 1997 av Telia varefter den sades upp av Bengt Tengroth på SOIC AB. Man har nu kommit underfund med att Internet kanske är ett så användbart verktyg för att sprida information, som jag sade från början, och nu beslutat ta över sidorna.

Då jag registrerat in domännamnet i SOIC ABs namn, har SOIC AB kunnat vända sig till Telia, som översänt nya, ändrade login-koder till bolaget. Ingen har  underrättat mig att så skulle ske. Allt mitt innehåll såsom texter, bilder, ljudfiler etc. överfördes därmed till SOIC AB.

Om Du är intresserad av en närmare förklaring till hur och varför detta sker ber jag dig omedelbart försöka skriva ut http://www.gotheborg3.se/aw.htm [http://homepage.calypso.net/~ci-26787/welcome.htm] med följande sidor. Denna  journal är ett drama i sig och beskriver ett smutsigt spel som syftat till att manövrera ut Anders och Berit Wästfelt från projektet efter nära femton års arbete med att gräva ut och bygga upp en ny Ostindiefarare.

Stölden av 1500 timmars arbete med hemsidorna är i detta sammanhang obetydligt.

Detta är sannolikt det sista email jag kommer att kunna sända via denna adress. Betrakta det du läser på www.gotheborg3.se utifrån den synpunkten att det i alla fall inte är jag som skriver dom längre :)

Med vänlig hälsning
Jan-Erik Nilsson

[Efter att detta skrevs flyttadez allt material från www.gotheborg3.se till en ny fri domän och arbetet med denna journal fortsatte. / JE 2010]

Torsdag 26 februari
Stadgeändringen ogiltig

I skriftliga kontakter med såväl Länsstyrelsens Rättsenhet som Kammarkollegiet i Stockholm konstateras åter att oavsett vilka paragrafer som tillämpas vid en prövning, har stiftarna full rätt och möjlighet att slutföra sitt årsmöte "inom tre månader från att styrelsen hos sin tillsynsmyndighet skulle ansökt om en stadgeändring" (Stiftelselagen Kap 6, §4).

Någon sådan ansökan har ej inkommit hos berörd myndighet.

Stiftelsens stadgar är alltså inte ändrade, och det finns nu inget som hindrar stiftarna att fullfölja det påbörjade årsmötet.

Årsmötets arbetsgrupp förlänger sitt erbjudande till stiftelsens styrelse att kommentera sin beslutade stadgeändring. Senast onsdag den 4 mars önskas svar huruvida styrelsen accepterar att årsmötet hålls.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.com/tidningen/aw98feb.shtml
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010