HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Juli 1998 INLEDNING September 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Augusti 1998

Konstaterades att skeppsbygget framskrider i god ordning.

Agusti 1998 Agusti 1998

Agusti 1998 Agusti 1998

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län ger Stiftarna rätt.
Nytt årsmöte inom kort.

14 Augusti

Länstyrelsens Rättsenhet beslutar att inte registrera den vid årsmötet den 22 februari 1998 valda nya styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.
Beslutet är positivt för Stiftarna som får sin rätt att utse styrelse bekräftad av Länsstyrelsen.
Den enda kritik som riktas mot Stiftarna är att man anser att det är stiftelsens styrelse som skulle skickat ut kallelsen till årsmötet. Man konstaterar dock att om stiftelsens styrelse underlåter att kalla till årsmöte står det likväl Stiftarna fritt att själva kalla till årsmöte. Att det var så det gick till redan i februari 1998, är det nu allt sammantaget ingen idé att diskutera. Ett nytt årsmöte kommer nu åter att inkallas efter alla konstens regler.
Länsstyrelsens beslut i sin helhet:


Angående registrering av ny styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III

 

BESLUT

Länsstyrelsen beslutar att inte registrera de vid "årsmöte" den 22 februari 1998 anmälda personerna som ledamöter i stiftelsens styrelse.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Lars Jaktling har i skrivelse till Länsstyrelsen hemställt att Länsstyrelsen såsom registreringsmyndighet skall registrera nya styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III. Till skrivelsen fanns fogat protokoll fört vid årsmöte den 22 februari 1998 med Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III. Av protokollet framgår att flera av stiftarna ifrågasatt om mötet utlysts på rätt sätt. Länsstyrelsen har på grund härav översänt Jaktlings skrivelse och årsmötesprotokollet till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, för yttrande huruvida den anmälda styrelsen skall registreras i stiftelseregistret.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i yttrande anfört att den såsom tillsynsmyndighet inte anser att registrering kan ske av den av "årsmötet" valda styrelsen. Tillsynsmyndigheten anser att ett årsmöte inte kan tillkomma på annat sätt än genom kallelse från stiftelsens styrelse. Stiftarnas åtgärd att kalla till och hålla ett möte där man utsett styrelseledamöter saknar stöd i stiftelsens stadgar. Inte heller stiftelselagen innehåller någon regel till stöd för förfarandet. Valet av styrelse har därför inte skett på ett rättsenligt sätt och den anmälda styrelsen kan enligt tillsynsmyndigheten mening inte registreras. Om någon menar att stiftelsens styrelse underlåtit att kalla till sammanträde, kan detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Jaktling har i yttrande vidhållit att stiftarna har rätt att utse styrelseledamöter och att denna rätt skall utövas vid årsmöte, Om stiftarnas rätt skall kunna utföras måste stiftarna kallas till sådant årsmöte. Stiftarna har också vid obstruktion från styrelsen själva rätt att kalla till årsmöte. Skulle sådan rätt inte föreligga har vilken stiftare som helst rätt att hos den vid tidpunkten registrerade styrelsen begära kallelse till årsmöte.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, såsom registreringsmyndighet för stiftelsen, delar tillsynsmyndighetens uppfattning att ett "årsmöte" inte kan tillkomma på annat sätt än genom kallelse från stiftelsens styrelse.

Kallelsen till det årsmöte där de nya styrelseledamöterna utsetts har inte gjorts av stiftelsens styrelse. Valet av de nu anmälda styrelseledamöterna har därför inte skett på ett rättsenligt sätt och de kan därför inte registreras i stiftelseregistret,

/Magnus Sandström/           /Lewi Djerf/

Bilaga: Hur man överklagar.

Kopia till:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stiftelsefunktionen, Box 22067, 104 22 Stockholm.
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III, adr Göran Bengtsson, Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg.
akten

Kommentar

Beslutet innebär ett godkännande av Stiftarnas rätt att välja styrelse i Stiftelsen. Det är märkligt att Länsöverdirektören Göran Bengtsson så envist och så länge valt att gå emot initiativtagarnas och stiftarnas så klart uttalade önskemål.

Människan är det enda djur som kan skratta
Signaturmelodin till "Dallas"

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98aug.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010