HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Mars 1998 INLEDNING Maj 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

April 1998

Uppgörelse med initiativtagarna bryts
Göran Bengtsson väljer fortsatt konflikt

Onsdag 1 April

Vänförening, initiativtagare och stiftare, uppmuntrade av hundratals medlemmar och små och stora sponsorer försöker ännu en gång återfå inflytandet över sitt projekt genom att noggrant följa stadgar, lagar och förordningar. Avsikten är att rädda projektet från en organisation som ej har allmänhetens stöd och själv tydligt förklarat att man ej kan eller ens försöker få, några sponsorer. Se Kjell A. Mattssons uttalande på informationsmöte för stiftarna den 22 februari samt Bengt Tengroths likalydande information på personalmöte den 9 mars samt ekonomisk rapport om allmänhetens kraftigt minskade donationer januari 1997.

Stiftelsens årsmöte, som den 22 februari samlat ca 85% av stiftarna, återupptas på Köpmännens Hus. Mötet har föregåtts av nära en månads samtal och förhandlingar med Stiftelsens sittande styrelse.

Det av Göran Bengtssons styrelse fattade beslutet om stadgeändring, där årsmötet och årsmötets rätt att välja styrelse avskaffades, förefaller ha tagits tillbaka. Efter att stiftarna skriftligt uppmanat Länsstyrelsens rättsenhet att ingripa, har man nu hemställt om styrelsens yttrande. Se: Stadgar och förslag till ändring.

Stiftelsens nyvalda styrelse består av:

Lars Jaktling, Advokat
Olof Johansson, Finanschef, Ekman & Liebig
Bertil Philipson, Chefsöverläkare, Vänföreningens ordf.
Agnete Sylvan, Ordf. Högsbo-Sisjön Industriförening
Mats Öhrstedt, sjökapten, VD, Orbis AB
Ingemar Örtendahl, GP

Tills bolagsstämma hållits utgör stiftelsens avgående styrelse SOIC ABs styrelse med Länsdirektör Göran Bengtsson som ordförande.

Torsdag 2 April

Skeppstimmermannen Joakim Severinsson, SOIC AB går i ett skarpt uttalande i GP till angrepp mot årsmötets beslut. De initiativtagare inklusive Vänförening och en mängd små och stora, bekymrade sponsorer samt de 85 procent av stiftarna som står bakom årsmötet kallas "En liten utbrytargrupp av äregiriga frifräsare som genom en kupp utlyser ett nytt årsmöte och en ny styrelse."

I samma artikel nämns att den avsatte ordföranden Göran Bengtsson inte anser att årsmötet gått regelmässigt till. " - En stiftelse har inget årsmöte, framför allt inte utan en förvaltningsberättelse. Därmed underkänner jag mötet och kan inte se mig som bortröstad."

Lars Jaktling i den nyvalda styrelsen anser att projektet nu fått en bra styrelse "det känns inspirerande att få vara med". Även GPs förre marknadsdirektör Ingemar Örtendahl uttalar sig positivt och anser att alla nu kommer att dra åt samma håll.

Fredag 3 April

I en artikel i GP av Thomas Kristiansson efterlyses samarbete i stället för maktkamp. Han skriver att det var ett stort misstag att de ideella krafterna kom bort när Bengt Tengroth blev VD.

Artikeln avslutas med orden "Projekt Ostindiefararen är alldeles för väsentligt för att läggas ned eller kastas ut som vrakgods i älven. Det handlar om stans självkänsla. Att bygga färdigt, att få människor att lära sig nygamla hantverk, att forska och utbilda om en del av stadens historia och att få bli stolta kollektivt när allt är klart."

Årsmötets ambitioner kan inte sammanfattas bättre.

Anders Wästfelt godkänner ett förslag till ekonomisk kompensation för nedlagt arbete under perioden 1993-1997. För att vinna kraft måste uppgörelsen godkännas av SOIC ABs styrelse den 14 april. För liknande utlovade men svikna uppgörelser se januari 1997 och senare.

Avtalet innehåller förutom belopp en paragraf om att parterna ömsesidigt åtar sig att sluta kritisera varandra för vad som förevarit. I det fall denna paragraf avser eller berör denna journal, kommer detta att meddelas.

Lördag 4 April

På ledarplats i GP skildras under rubriken "ostindiefarare på katastrofkurs" projektets bakgrund och målsättningar. Inlägget utmynnar i att turbulensen hotar förtroendet för projektet.

Måndag 6 April

SOIC AB sänder åter ut ett pressmeddelande, denna gång i form av "ett brev från personalen". I detta beskylls bland annat vänföreningens styrelse för att helt vara styrd av "paret Wästfelt och Jan-Erik Nilsson". Brevet publiceras i Arbetet. Insändaren besvaras endast här och är förhoppningsvis den sista replikväxlingen i ämnet.

Tisdag 14 April

SOIC ABs styrelse sammanträder och beslutar bifalla det mellan Göran Bengtsson och advokat Lars-Erik Olsson framförhandlade förslaget till förlikning i tvisten mellan SOIC AB och de utestängda initiativtagarna Anders Wästfelt, Berit Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson.

Före skatt men efter sociala kostnader erhåller: Anders Wästfelt 4,580/månad för 38 månader, Berit Wästfelt 2,590/månad för 44 månader. Jan-Erik Nilsson 2,400/månad för 30 månader.

Vidare skall SOIC AB för 240 tkr bidraga till Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilssons kostnader för utställningsmaterial kring projektet vilket de under åren inköpt för egna pengar. Privata tillhörigheter är undantagna och skall hämtas om och när förteckningen över vilka dessa är godkänts av SOIC AB.

Ersättningarna skall utbetalas i mindre poster varannan månad under återstoden av 1998.

Onsdag 15 April

Vänföreningens nyvalde ordförande Bertil Philipson besöker Terra Nova för att samtala med SOIC ABs ledningsgrupp och VD Sven-Göran Svensson om bl.a. Vänföreningens planerade vårfest på Terra Nova.

Torsdag 16 April

Thomas Kristiansson redogör i en optimistisk artikel i GP för uppgörelsen mellan SOIC AB och Anders och Berit Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson.

Torsdag 23 April

SOIC AB är nu klara med sin egen hemsida. Besök den genom att klicka här!

Fredag 24 April
Göran Bengtsson bryter överenskommelsen

Trots styrelsens godkännande den 14 april väljer SOICs styrelseordförande, Länsöverdirektör Göran Bengtsson, att bryta överenskommelsen mellan SOIC AB och Anders Wästfelt, Berit Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson om ersättning för nedlagt arbete 1994-96. "Efter att ha fått hela projektet stulet av sig, hade jag nästan väntat mig det här, kommenterar Anders Wästfelt. Vi är nu åter tillbaka på ruta ett. Hela 1996 förhandlade jag med SOIC AB om anställning, hela 1997 om ersättning eller lön, hela 1998 har vår advokat skött förhandlingarna. Allt tydlingen till ingen som helst nytta, och dessa människor sitter fortfarande kvar. Man kan bara undra om andra saker i samhället som man har mindre insyn i, sköts likadant?"

Det är ännu oklart huruvida bolagsstämma hållits i SOIC AB och huruvida den avgående styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

Lördag 25 April

Anders Wästfelt fullföljde idag sin del av avtalet mellan SOIC AB och honom, genom att från Terra Nova avlägsna privata tillhörigheter som funnits på varvet. Bl.a. kontorsutrustning, möbler, utställda föremål i filmsal och varvsbod samt konstnärinnan Birgitta Watz' till Berit Wästfelt skänkta kompassros i marktegel och keramik.

Tisdag 28 April

Ostindiefararen Götheborgs dumpade akterspegel

Anders Wästfelts fråga rörande dumpningen av Ostindiefararen Götheborgs utgrävda akterspegel når Länsantikvarie Jan Gunnar Lindgren och riksantikvarie Erik Wigraeus, enligt en artikel i GP.

Anders Wästfelts ännu obesvarade brev till Sjöfartsmuseet i Göteborg, 19 december 1997.
Anders Wästfelts brev till Länsantikvarien i Göteborg, 19 april 1997.

I ett debattinlägg i GP av Torsten Hansson ritas "GÖTHEBORG" in i en hamnbild på Skeppsbron vid Rosenlund, på land. Artikeln handlar om placeringen av det planerade Världskulturmuseet i Göteborg, som enligt författaren bör ligga vid vatten.

Länsöverdirektör Göran Bengtsson lovar att en första delbetalning av den avtalade ersättningen (enligt ovan) skall sättas in på Anders Wästfelts konto idag. Löftet sviks. Göran Bengtsson lovar att en första delbetalning skall sättas in på Anders Wästfelts konto i morgon, istället.


Kommentar

Under de osäkra uppbyggnadsåren 1993-1996 gick projektet via Anders Wästfelts idé från en skräpig industritomt till ett varv. Man kan inte säga att entreprenörskapet direkt uppmuntrades från officiellt håll i Göteborg. Man var snarare återhållsamma och avvaktande, medan man på interna konferenser om regionala projekt jublade över ostindiefararprojektet som det kanske mest spännande i Skandinavien.

En utredning om bl.a. projektledarlön igångsattes av en rad näringslivsorganisationer under ledning av dåvarande Landshövding Göran Bengtsson, men lades under oklara omständigheter ned i september 1996 (Se PM om Kinarådet). Detta skapade självklart spänningar mellan dem som kunde få lön eller andra ersättningar, och de som fick streta vidare utan.

När Anders Wästfelt i december 1997 efter nära femton års arbete i ett projekt han själv skapat fick besked om att "Du har inte utfört något arbete för projektet. Hämta dina tillhörigheter, för vi behöver era rum" var detta kulmen på en lång kamp för en avtalsmässig relation mellan sig själv och sina medarbetare, och det bolag vars existens han själv var upphov till. (För dokumentation se t.ex. hela 1997).

Striden för erkännande och ersättning har därför inte bara handlat om pengar. Det har handlat om att makthavare inte bara kan ta för sig av andras arbete, kunskaper och idéer. Det har handlat om etik, heder och moral. Initiativtagarna hade därmed genom den uppgörelse som träffats fått en moralisk upprättelse medan det ekonomiska utfallet - retroaktiva månadslöner på några tusenlappar i månaden före skatt - var blygsamt.

I stället för att fullfölja avtalet genom att verkställa den förhållandevis blygsamma första utbetalningen till Anders Wästfelt, valde SOIC ABs styrelseordförande, Länsöverdirektören Göran Bengtsson fortsatt konflikt. Denna utnötningsstrategi har använts i åratal för att skilja initiativtagarna från sitt projekt. Detta senaste steg skedde emellertid inför "öppen ridå" då alla med någon kännedom alls om projektet, sett fram emot den uppgörelse som nu raserats.

Allt handlar åter enbart om makt. Likgiltigheten för människorna i projektet är påfallande. Lite eller ingen information når varken initiativtagare, personal eller utomstående intressenter. Den som ansvarar för detta är SOIC ABs företagsledning samt alldeles uppenbarligen, den bortröstade stiftelsestyrelse som nu till varje pris söker hålla sig kvar.

Hoppet om själva projektet som sådant är teoretiskt sett fortfarande gott. Idén är lika stark som någonsin. Med lite perspektiv kanske all uppståndelse i massmedia på sikt kan vändas till något positivt.

Konflikterna kring projektets mål var på väg att ersättas av någon form av samlad ansträngning. Det stora uppdämda, behovet av information kring själva skeppsbygget var på väg att mötas med bl.a. Vänföreningens stora vårfest på Terra Nova. Av detta blir nu sannolikt intet.

Ledningen hade om avtalet fullföljts kunnat utnyttja initiativtagarnas, Vänföreningens, allmänhetens och sponsorernas fulla stöd och höjt ambitionsnivån, släppt in alla krafter som ville bidra, släppt in alla sponsorer som ville vara med, ansökt om de EU-bidrag projektet är berättigat till, samt åter gjort projektet så öppet och välkomnande som avsikten var från börjar.

Sommaren 1998 kan fortfarande bli den roligaste i projektets historia, men någonstans måste väl en yttersta gräns för allas tålamod finnas.

Människan är det enda djur som kan skratta
Signaturmelodin till "Dallas"

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98april.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010