HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Inledning INLEDNING ÅR 83-94

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Januari 1998

Efter 100 dagar - Stiftelsens styrelse krävs på besked om sina planer
Stiftarna kallar till nytt Stiftelseårsmöte

Januari 1998

Cecilia Bothorp och Stefan Thilén anställs av SOIC AB (med lön) för att överta Anders Wästfelts och Jan-Erik Nilssons oavlönade tjänster. Berit Wästfelt oavlönade tjänst har redan övertagits av Kjell Andersson (med lön från Länsstyrelsen). Karin Mojzis, som i december avskedas p.g.a. "arbetsbrist", ersätts av två nya guider.

En Svensk och från projektet fristående organisation kallad Kinarådet upptäcks, vilken förefaller referera till och utnyttja Projektets namn och verksamhet utan något som helst formellt tillstånd. En rapport om hur Kinarådets operativa utskott utnyttjat ostindiefararprojektet till skada för initiativtagarna sammanställs och distribueras till Stiftelsens styrelse, Kinarådets medlemmar, sponsorer och övriga berörda. Det förefaller författarna som om vissa ledamöter utnyttjat sin position inom projektet för egna planer.

SOIC ABs beslutar att som sin strategi gentemot Vänföreningen sälja ett årskort för 150:- vilket skall berättiga till ett års fri entré till varvet. Som lockerbjudande skall en handsmidd spik ingå. Man beslutar att i första hand använda det av GP sponsrade annonsutrymmet för information om det nya årskortet.

SOIC AB konstaterar vidare att 1997 års "vinst" tack vare de kommunala bidragen uppgått till ca 1,4 Mkr. Komponentförsäljningen däremot har under året endast inbringat 332 tusen kronor, att jämföra med föregående års 1,6 Mkr. Hela 1997 års frivilliga kontanta gåvor från företag och privatpersoner understiger därmed vad Rune Ström 1996 tack vare Berit Wästfelt ensam skänkte till rodret.

Vänföreningens verksamhet avstannar p.g.a. brist på information om vad Stiftelse och SOIC AB avser att göra med projektet.Vänföreningens styrelse skriver till Stiftelsens ordförande Göran Bengtsson och ber om information om vad som händer med projektet. Göran Bengtsson har inga besked att lämna. På Stiftelsen styrelsemöte den 23 januari beslutar man att hemlighålla vad som diskuteras och beslutas på Stiftelsens möten.

På grund av alla frågor som därmed inte kan besvaras inbjuds hela styrelsen i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III till ett informationsmöte på Köpmännens Hus av några av de stiftare och sponsorer som hört av sig med frågor.

Inbjudan inlämnas till Posten mot kvitto. Två av stiftelsens styrelsemedlemmar; Lars Jaktling och Rune Ström, en rad sponsorer och sexton stiftare deltar i mötet. Anneli Wakthel Rendahl, Ingela Axelsson och Jörgen Linder svarar skriftligt och anmäler förhinder. Henrik Byström, Göran Bengtsson och Nils Ove Jansson besvarar ej inbjudningen. (Jmf. SOIC ABs pressinformation)

Stiftarna kallar själva till Informationsmöte på Köpmännens Hus.
Ur mötesanteckningarna:

"Uppfattningen bland samtliga närvarande är, att vi får alldeles för lite information om hur arbetet fortskrider. Det allvarligaste är dock att stiftelsens styrelse inte får full information eller insyn i hur arbetet inom SOIC AB bedrives. Vid mötet framkom också att det inom Stiftelsens styrelse råder oenighet om hur stiftelsen skall fullfölja sitt uppdrag.

Stort missnöje framfördes mot styrelsen i SOIC AB men även mot delar av stiftelsens styrelse. Att stiftelseurkund och stadgar inte efterlevs, uppfattas som stor nonchalans mot stiftarna och projektets grundidé.

Efter denna information beslöt närvarande 16 stiftare att kalla till årsmöte. Datum fastställdes till den 22 februari 1998. Vid mötet tillsattes en valberedning som i god tid före årsmötet skall presentera förslag till ledamöter i stiftelsens styrelse.

Närvarande stiftare underströk vikten av att alla stiftare skall ges möjlighet till synpunkter på mötets val av valberedning."

Bland de närvarande utsågs en valberedning bestående av: Bertil Philipsson, sponsor som sedan starten stött projektet med ca 1 Mkr. Agnete Sylvan, Stiftare och ordf. för Högsbo Sisjön Industriförening, Berit Wästfelt, Stiftare, Initiativtagare till projektet, aktiv på heltid sedan 1983, Vänföreningens grundare, sekreterare och kanslist. Dagen därpå, den 30 januari, skickas till samtliga stiftare information och kallelse till årsmöte. Blankett för insändande av synpunkter bifogas.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010