HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Inledning INLEDNING ÅR 83-94

ELFTE ÅRGÅNGEN

1997

Fjärde året på Terra Nova
Bengt Tengroth blir VD i SOIC AB

Januari

Terra Novas utåtriktade verksamhet startar igen med Stiftelsen som huvudman, men med starkt reducerad personal.

Anders Wästfelt presenteras två nya avtalsförslag för hur marknadsföring och utåtriktad verksamhet för projektet skall bedrivas - ett anställningsavtal och ett uppdragsavtal - vilket med smärre ändringar accepteras den 22 januari.

Bengt Tengroth meddelar att han kommer att ta upp frågan om Anders Wästfelts avtal vid SOIC:s styrelsemötet den 30 januari 1997.

Ostindiefararprojektets IT-mässa 1997. IT: Jan-Erik Nilsson, Ide. Nils Boijart, Production: Anders Wästfelt

I Svenska Mässans G-Hall under årets Båtmässa skapar Nils Boijart, Jan-Erik Nilsson och Anders Wästfelt den första ostindiefararutställning som presenterar projektet som ett modernt kommunikationsprojekt och de kontakter, industriella affärsmöjligheter och kulturella kontakter som redan nu kan skapas längs resvägen. Hela världen deltar via Internet! 1500 kvadratmeter disponeras i Svenska Mässans G-hall. För att läsa mer om SOIC ABs hantering av detta - Klicka här!

Februari

Bengt Tengroth meddelar att SOIC:s styrelse vid mötet den 30 januari 1997 beslutat att inte teckna något avtal då Anders Wästfelt tackat nej till SOIC:s förslag och avsagt sig styrelseuppdraget i SOIC AB.

Den 27 februari meddelar Kjell A Mattson att han avgår ur stiftelsen styrelse. Som ny ledamot föreslår han landshövding Göran Bengtsson.

Mars

Kjell A Mattsson avgår och ny ordförande i Stiftelsen väljs Landshövding Göran Bengtsson. Kjell A Mattsson meddelar att han tänker åta sig uppdraget som styrelseordförande i SOIC AB, då Bengt Tengroth aviserat sin avgång i samband med kommande bolagsstämma.

Kjell A Mattsson föreslår att stiftelsen skall välja Bengt Tengroth till ny VD i SOIC AB i stället för Erkki Persson.

Ledamöterna Erik Wettergren, Anders Wästfelt och Ingemar Örtendahl reserverar sig mot förslaget då Bengt Tengroth för tillfället står under åtal.

April

Försöken att hitta en lösning på hur den utåtriktade verksamheten skall drivas fortsätter. Sponsor- och besöksverksamheten ökar kraftigt men inga nya avtalsförslag presenteras.

Foto: Sten Zackrisson, SZ-Bild

Söndagen den 13 april hedrades ostindiefararvarvet med ett besök av Kinas vice premiärminister Wu Bangguo tillsamman med en stor näringslivsdelegation.

Efter att ha provsmakat det te som bärgades under den marinarkeologiska utgrävningen av ostindiefararen Götheborg överlämnar Anders Wästfelt en gåva bestående av 250 år gammalt te till Kinas vice premiärminister Wu Bangguo.
Foto: Sten Zackrisson, SZ-Bild 1997.

Stiftelsens ordförande Landshövding Göran Bengtsson meddelar att SOIC AB:s bolagsstämma skall hållas onsdagen den 21 maj 1997.

Maj

Foto: Sten Zackrisson, SZ-Bild

Lördagen den 17 maj 1997 hedrades ostindiefararvarvet med ett besök av det svenska kungaparet. Drottning Silvia stiger av i vår kinesiska trädgård i sällskap med Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.

Strax före bolagsstämman sammanträder Stiftelsens styrelse en sista gång. Landshövding Göran Bengtsson säger sig "ännu inte fått något förslag från Kjell A Mattsson angående ny styrelse och revisorer". Därför beslutas enhälligt att "stiftelsens styrelse, i god tid före stämman, skall informeras om förslaget till nya styrelseledamöter och ny VD i SOIC AB."

Landshövding Göran Bengtsson och advokat Göran Petersson väljs därefter att på bolagsstämman rösta för ägarnas 100% av aktierna.

Den 21 maj genomförs bolagsstämman utan att något förslag till styrelseledamöter eller ny VD kommit stiftelsens styrelseledamöter tillkänna. På bolagsstämman valedes likväl en ny styrelse. Till ordförande valdes Kjell A Mattsson. På ett efter bolagsstämman omdelbart följande konstituerande styrelsemöte valdes på Lars Åke Skagers förslag Bengt Tengroth till VD.

Efter bolagsstämman är Landshövding Göran Bengtsson "inte nöjd med stämmans genomförande. Något förslag till styrelseledamöter eller VD hade inte presenterats vare sig för honom eller några ledamöter i Stiftelsens styrelse, före stämman". "Inom några veckor" skall Kjell A Mattsson och Bengt Tengroth presentera en ny organisationsplan för SOIC AB, säger Göran Bengtsson.

Foto: Michael Neikter-Nilsson

Den 22 maj invigdes den Kinesiska Trädgården på Terra Nova. Det var en lång rad medlemmar i STAF som gjort arbetet. Invigningen skedde genom en unik ceremoni där Vänföreningens ordförande Erik Wettergren knöt ihop ett Svenskt sidenband med ett Kinesiskt, i stället för att klippa av det. Fr. v. Anders Wästfelt, Berit Wästfelt, Erik Wettergren och Kinas Generalkonsul i Göteborg Tan Jianlun.

Juni

Varken någon ny organisationsplan eller något nytt avtalsförslag presenteras.

Bengt Tengroth meddelar i stället "att SOIC AB kortsiktigt vill att Anders Wästfelt endast skall ansvara för de guidade visningarna på Terra Nova".

På Wästfelts fråga till Bengt Tengroth om fortsatta arbetsuppgifter för Jan-Erik Nilsson och Berit Wästfelt informerade Tengroth att "dessa personer inte längre har någon roll eller arbetsuppgift i den nya organisationen".

Anders Wästfelt förklarar att han inte är villig att fortsätta arbeta för SOIC AB under dessa omständigheter.

Bengt Tengroth svarar att "organisationsplan och bemanning samt kostnader härför skall föredragas vid SOIC:s styrelsesammanträde den 18 juni 1997". I ett brev daterat samma dag meddelas Anders Wästfelt i ett brev undertecknat Kjell A Mattsson och Bengt Tengroth att:

"vid sammanträde den 1997.06.18 "beslutade styrelsen (i SOIC AB) att ej lämna Dig något ytterligare anställningserbjudande"

Juli

Anders Wästfelt svarar "att han ej erhållit något svar eller motbud på de förslag till avtal han besvarat".

Anders Wästfelt får uppdraget att fortsätta att ta hand om den utåtriktade verksamheten med tanke på stundande stora tillströmning av besökare på Terra Nova under hösten. SOIC AB erbjuder sig att "köpa ut Wästfelts tillgångar i bolaget".

Augusti

Anders Wästfelt fakturerar SOIC AB för utfört uppdrag under år 1996 och första halvåret 1997.

SOIC AB avvisar dessa fakturor med motiveringen att något uppdrag inte existerar.

Radio Göteborg tar sina sändningar upp att Bengt Tengroth blivit VD i SOIC AB och som sin första insats i bolaget meddelat Anders Wästfelt att "han inte längre kan räkna med avlönat jobb på Terra Nova."

Kjell A Mattson intygar att:

"Förtroendet för Bengt Tengroth är orubbat i styrelsen"

Anders Wästfelt meddelar att han inte vill överlåta några av sina rättigheter eller tillgångar till SOIC AB.

All korrespondens kopieras och sänds till Stiftelsen ordförande och övriga ledamöter för kännedom.

September

VD Bengt Tengroth uppmanar Anders Wästfelt att snarast hämta sina tillhörigheter från Terra Nova.

Anders Wästfelt anlitar en advokat och hänför ytterligare diskussioner till sin denne.

Utrustning och andra tillgångar som ägs eller disponeras av honom kan tills vidare disponeras av Stiftelsen, tills en uppgörelse nåtts med SOIC AB.

SOIC ABs avslutar det av Telia sponsrade Internetabonnemang vilket hyser projektets hemsida, bekostad, skapad och underhållen av Jan-Erik Nilsson sedan Ostindiefararprojektets IT-mässa i januarti/februari 1997. Följande brev sänds till SOIC AB, utan resultat.


Till styrelsen för
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III
Svenska Ostindiska Companiet AB
Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg


Göteborg 8 september 1997


Beträffande SOIC ABs beslut att avsluta det av Telia sponsrade Internetabonnemanget

Som jag per telefon framfört till Sten Carlsson tycker jag detta beslut är mycket olyckligt. Jag har vid ett flertal möten med Bengt Tengroth (nuvarande VD), Erkki Persson och Bo Alfredsson, (i sina funktioner som verkställande direktörer i SOIC AB) berättat vad jag velat åstadkomma, så jag har inget nytt att framföra till dem. Vad jag kanske inte berättat, är att jag nu lagt ned ca 600 timmars arbete på att förverkliga mina idéer, och att resultatet så här långt överträffat mina förväntningar.

Idag då Internettjänsten nu avslutats kan vi konstatera att vi haft 9977 besök på våra hemsidor. Vår adress är registrerad hos alla större internationella marinhistoriska projekt i världen och hos en lång rad blivande och nuvarande intressenter.

Våra hemsidor innehöll en komplett sponsorförteckning och ett stort antal länkar till våra sponsorers hemsidor, något som vissa sponsorer varit noga med att kräva; Terra Nova Business Clubs kontaktforum och en medlemsförteckning för Shanghai Gothia Club, indirekta länkar till all marinhistorisk information i världen, alla sjöfartshistoriska museer och alla större segelfartyg, etc. Vi speglade även en världsomfattande kvalificerade debatt om problem med rekonstruktioner av historiska segelfartyg och en sida med aktuella sjöfartsnyheter. Förteckningen över vilka kontakter och projekt som nu avbrutits omfattar flera sidor.

Min medverkan i arbetet med att värva Telia som en av projektets huvudsponsorer går flera år tillbaka i tiden. Det har hänt mycket sedan dess. Bland annat har vår Landshövding Göran Bengtsson på ett stiftelsemöte nyligen åtagit sig att ringa Telia för att förklara varför vi inte hört av oss och varför vi inte tackat ja till de pengar som erbjudits.

För flera år sedan började en boom inom världens IT-industrier. Redan sommaren 1996 kunde jag i vår GP-bilaga "Göthebors-Posten" (tryckt och distribuerad av GP i 285 000 exemplar) berätta att bland initiativtagarnas idéer fanns en önskan att utnyttja ostindiefararprojektet för att främja svensk IT-användning. Ett forskningsprojekt mellan oss, Göteborgs Universitet och Chalmers hade börjat finna sina former.

Efter en lång rad positiva kontakter sände jag min första sponsorförfrågan, på deras uppmaning, till Telia den 17/11 1996. I november 1996 var Erkki Persson fortfarande VD. Jag arbetade då ännu dagligen på Terra Nova sedan ungefär ett halvår tillbaka. Anders Wästfelt var då ännu övertygad om att förhandlingarna om den utåtriktade verksamheten var inne i ett slutskede. Snart, snart, snart, skulle han ha lyckats uppfylla alla nya och ständigt ändrade krav som ställdes på den budget han skulle presentera för Erkki.

Efter flera års kontakter hade vi sakta arbetat oss upp mot Telias koncernledning. Förståelsen var stor och alla vi talade med var entusiastiska. Vi ombads nu av Telia att skriva en lista på vad vi ville ha. I ett brev den 1996-11-17 förtecknade vi en rad kommunikationstjänster och produkter och avrundade med resterande belopp upp till en miljon kronor kontant per år. Inte för att vi inte trodde att vi kunde ha fått mer, eller att Telia uttryckte några synpunkter vilket belopp vi skulle be om, utan för att vi i samtalen med GP etablerat en nivå på 1 Mkr per år för huvudsponsorer.

Den 16 december 1996 ledde emellertid Bengt Tengroth ett ledningsgruppsmöte där han i korthet meddelar att han avsåg att lägga ned den utåtriktade verksamheten. "Anders budget kommer aldrig att godkännas, då intäkterna inte är säkerställda". Vi blev milt sagt chockade. Under jul och nyår beslutade vi trots detta under stor vånda att vi som initiativtagare lovat så många hundra sponsorer och så många tusen privatpersoner att genomföra ostindiefararbygget på det sätt vi berättat om - att vi för vår egen heders skull var tvungna att fortsätta vårt arbete - trots att vi nu fått klart för oss att vi helt enkelt inte var önskade inom projektet, av Bengt Tengroth.

Under våren 1997 fick Anders Wästfelt som vanligt tillgång till ca 1500 kvadratmeter utställningsyta i Svenska Mässans G-hall under Båtmässan. Tillsammans med Telia och en lång rad svenska och internationella IT-företag beslutade vi oss för att vi trots allt måste gå vidare och att vi inte med så kort varsel kunde avbryta samarbetet med Svenska Mässan. Vi måste stå för vad vi åtagit oss, och höll ostindiefararprojektets första IT-mässa. Den internationella uppmärksamheten blev enorm. Vi skrev historia och nådde en helt ny målgrupp. Ättlingar till Svenska Ostindiska kompaniets 1700-tals direktörer började höra av sig från jordens alla hörn och ville vara med och sponsra projektet. Ointresset var kompakt från SOIC AB verkställande ledning.

Utställningen byggdes med frivilligt arbete och pengar från Telia till materialkostnaderna. Svenska Mässsan förlade invigningskvällens VIP-buffé till vår monter. Vänföreningen ställde upp med personal och GPs avdelning för nya media ställde upp och mötte sina användare vid "Destination Göteborg". GPs hemsidor hade in i det sista en direktlänk till våra hemsidors Göteborgsdestination. GPs länk till oss, går nu enbart till en tom sida.

Den på varvet Terra Nova belägna skeppshallens, västra långskepp skulle under februari 1997 ha byggts klar. Planen var att flytta vår utställning från Svenska Mässan direkt till denna lokal. Telia erbjöds det övergripande temat "kommunikation" i utställningen. Ett antal multimediakiosker fanns disponibla och kontakten med Expo Media i Stockholm återupptogs för att om möjligt utnyttja den CD-romskiva man tagit fram åt oss något år innan.

Skeppshallens ombyggnad skulle finansieras genom att åtta bås skulle hyrts ut till åtta sponsorer. Priset sattes till 60 tkr per företag för det första halvåret. (= 480 tkr). Nästa halvår skulle Tall Ships’ Races att ha sin målgång i Göteborg, sade vi, och då skulle monterhyran bli högre. Inga hade några invändningar.

ABB och Emil Lundgrens EL AB tackade omedelbart ja. Några till hann tillfrågas och påbörja sin beslutsprocess innan det gick upp för oss att även detta hade stoppats.

Våren 1997 ringer man från Telia upp och frågar varför vi inte hör av oss? Vill vi inte ha några pengar? Jag skriver ett långt och tydligt svar på de uppgifter som önskas. Dokumentet överlämnas till Stiftelsen Ostindeifararen Götheborg IIIs styrelse, och tystnaden lägrar sig åter.

De färdigskrivna hyresavtalen för monterutrymme lämnas till SOIC ABs ledning för synpunkter varefter de försvinner. Jag har ännu idag inte hört något om dessa avtal, eller ens idén att hyra ut monterutrymme. Inte en kvadratmeter är ännu idag uthyrd - nästan ett helt år senare. Inga besked kommer och tystnaden lägrar sig över den icke färdigställda utställningshallen. Zenith Data AB tog tillbaka sina tolv PC-datorer. Internationellt börsnoterade SEMA Group drog sig tillbaka. API Online som ställt en miljon årligen i utsikt mot ett helhjärtat stöd drog sig tillbaka. Datatryckföretaget Visutech är ännu intresserade men kan nu inte ens hämta sponsorinformation från våra hemsidor. Osv. osv. osv.

Det enda vi kunnat utnyttja av TELIAs erbjudna hjälp är byggkostnaderna till vår IT-monter på Båtmässan samt webutrymmet för de internetsidor som på egen bekostnad skapas av undertecknad, Jan-Erik Nilsson.

Vid Sveriges handelsministers Leif Pagrotskis besök i Shanghai sommaren 1997 gjorde ostindiefararprojektet med sina hemsidor www.gotheborg3.se sensation. Våra sidor var de första internetsidorna i världen som producerats i väst för information riktat till Kina - på kinesiska. Sidorna visades för 15-20 miljoner tittare i Shanghais TV och Lars Åke Skager kunde vid ett informationsmöte i Göteborg hos Landshövding Göran Bengtsson berätta för Ambassadör Sven G Linder och en rad västsvenska beslutsfattare, att den svenska delegationen följande dag fick ett enastående mottagande hos Shanghais borgmästare, som han såg det, tack vare våra Internetsidor.

I samband med en teknisk omläggning hösten 1997 byts nu vårt kundnummer och av misstag sänder Telia några räkningar på obs enbart telefonkostnaden för sin Internettjänst. Bengt Tengroth ger därmed ekonomichefen Sten Carlsson order att omedelbart säga upp projektets Internettjänst. Vare sig detta var eller är ett misstag konstaterar jag likväl att för Bengt Tengroth var mitt arbete med ostindiefararens hemsidor på Internet inte ens värt telefonmarkeringarna.

Flera års arbete med Telia - en av våra största potentiella sponsorer skall därmed raseras. Hundratals maritima projekt runt om i världen, och tusentals sponsorer och intresserade i Sverige och utomlands, kommer att bli minst sagt förvånade när detta nu skall meddelas.

In i det sista kom dagligen erbjudanden om gratis ekar, önskemål om att få skänka pengar, medlemsansökningar till vänföreningen, förfrågningar om tider och priser för visningar, mm in via email och våra hemsidor.

Den av Sten Carlsson undertecknade uppsägningen av ostindiefararprojektets - och av Telia sponsrade - internettjänsten www.gotheborg3.se har i dag lagts på Telia Publicom ABs försäljningschefs skrivbord.

MVH

Jan-Erik Nilsson

IT and Research
The East Indiaman Gotheborg III Project
Information in Swedish, English and Chinese

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg kallar till informationsmöte i Burgårdens Gymnasiums Aula för att redogöra för den uppkomna situationen. Ca 400 medlemmar kommer till mötet.

SOIC AB kallar sponsrande företags verkställande direktörer till informationsmöte på Terra Nova. VD Bengt Tengroth informerar att man "sett sig tvungna att stävja självpåtagna uppgifter som inte kan rymmas i bolaget" och framhåller:

"Vi kommer att inventera kritiska faktorer, leta upp dem och analysera dem och slutligen eliminera dem innan de förstör projektet."

Tillsammans med Stiftelsens övriga huvudmän kallar Vänföreningen den 29 september till Stiftelsens första årsmöte för att välja en ny styrelse. Stiftelsen äger SOIC AB och tillsätter i sin tur bolagets styrelse, som i sin tur tillsätter VD.

Oktober

Årsmötet ajourneras till den 16 oktober. En valberedning bestående av Joakim Severinsson, Berit Wästfelt och Bertil Philipsson tillsätts.

Den 8 oktober sammanträffar Kjell A Mattson, Göran Bengtsson och Anders Wästfelt. Bolaget SOIC uttalar klart att de är villiga att återuppta förhandlingarna om "innestående lön". I postitiv anda nämns att uppkomna problem skall kunna lösas i samförstånd och att "Alla skall få plats, inom den framtida organisationen".

På SOIC ABs uppmaning bekräftar Anders Wästfelt att han är villig att återuppta förhandlingarna om 3,5 års innestående lön.

Stiftarna erhåller ett nio sidor långt dokument från SOIC AB med personliga påhopp på initiativtagare och Vänförening. För att bespara projektet ytterligare skador avstå man från att bemöta detta. Skriftligt besked delges alla stiftare.

Under perioden den 30 september till den 10 oktober uppmanar medlemmar i Vänföreningen, tillika stiftare och sponsorer såväl Bo Alfredsson, Jan-Erik Nilsson, Erik Wettergren, Anders Wästfelt och Berit Wästfelt att kandidera till nya stiftelsestyrelsen. Dessa avstår, efter påtryckningar, från poster i Stiftelsens styrelse "för att underlätta förhanligarna om en ny organisation."

Stiftelsens ajournerade årsmötet fortsätter. Valberednings förslag till ny styrelse godkännes av ett enhälligt årsmöte.

Den nya styrelsen blir:

  • Ingela Axelsson, säljare, Telia PubliCom
  • Göran Bengtsson, Landshövding i Göteborgs & Bohus Län
  • Henrik Byström, Exportrådet, Chef för region Asien
  • Lars Jaktling, Advokat, Friman & Carlander
  • Nils Ove Jansson, CMKV, Chef Marinkommando Väst
  • Jörgen Linder, Borgmästare, Göteborgs Kommun
  • Rune Ström, Direktör, Sponsor
  • Anneli Wakthel Rendahl, Regionchef Banverket

Den 17 oktober byter Sven Göran Svensson, SOIC AB, lås på dörren till Anders Wästfelts och utställningsgruppens förråd. Ingen inom utställningsgruppen informeras.

Oktober

VD Bengt Tengroth ifrågasätter vid morgonens personalmöte på Terra Nova det lagliga i tillsättandet av den nya stiftelsens styrelse samt meddelar personalen att Anders Wästfelt inkommit med ett "miljonkrav" på SOIC AB samt att även ALMI (där Bengt Tengroth själv är styrelseordförande) nu skall förhandla om återbetalning av bolagets lån på 2,5 miljoner kronor. Förhandlingar pågår även med Göteborgs Kommun.

Det planerade samförståndsmötet mellan Anders Wästfelt och SOIC AB byter karaktär då Bengt Tengroth och Kjell A Mattsson i de planerade samtalen avböjer gemensam tredjepart och i stället skall biträdas av "advokat Sten Losman".

Anders Wästfelt sammanträffar med SOIC AB representerat av Bengt Tengroth, Kjell A Mattsson och Sten Losman och erbjuds 250 000 kronor plus moms som ersättning för nedlagd arbete under 1994, 1995, 1996 t.o.m augusti 1997. Anders accepterar, men i stället för pengar kommer en oren accept där man bekräftar betalningen men kräver att han senast före oktober månads utgång från Terra Nova skall ha avlägsnat "sina lager, sin utrustning och sina övriga tillhörigheter". "Samtliga mellanhavanden" skall därmed till fullo vara reglerade i och med detta. Avtalet innehåller nyttjandeförbud och tystnadsplikt och skall dessutom vara hemligt. Anders kontaktar den ägande stiftelsens ordförande Göran Bengtsson, som hänvisar till SOIC AB.

Jan-Erik Nilsson och Berit Wästfelt skriver till Stiftelsens styrelse och ber att besluts skall fattas om deras framtida engagemang inom projektet vid stiftelsens styrelsemöte den 28 oktober 1997. Klicka här för att läsa Berit Wästfelts brev.

Nils Boijardt och Karin Mojzis, båda inom den utåtriktade verksamheten på Terra Nova, skriver i förtroende till stiftelsens styrelse: "... Allting är inte bra på Varvet Terra Nova. Sedan Anders och Berit Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson kopplats bort från detta projekt har verksamheten i den utåtriktade verksamheten flutit vind för våg".

Stiftelsens ordförande Göran Bengtsson faxar omedelbart brevet till Bengt Tengroth. Det sprids sedan till all personal på varvet. Hotelserna och trakasserierna låter inte vänta på sig.

Anders och Berit Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson meddelar stiftelsens nya styrelse att "bristen på beslut som berör våra roller i projektet är så allvarlig att vi överväger att delge stiftarna vår uppfattning om projektets pågånde utveckling."

Enbart stiftelsens styrelse inbjuds till Terra Nova av SOIC AB. Inga stiftare, inga sponsorer, inga representanter för Vänföreningens styrelse, inga representanter för den utåtriktade verksamheten på varvet är inbjudna.

November

Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilssons brev och andra försök till kommuninkation besvaras ej eller får ingen effekt varför man till sist ger upp, och anlitar en advokat.

Advokatens första förfrågan besvaras av Bengt Tengroth med: "Makarna Wästfelt har inte haft något anställningsförhållande till bolaget. Begäran om besked om uppsägning av anställning och avstängning från arbetet är därför svårbegripligt"

Bengt Tengroth meddelar även Anders och Berit Wästfelt att han fr.o.m. den 17 november kommer att överta deras kontorsrum på Terra Nova, vare sig dessa är tömda eller ej. Anders svarar att ansvaret för hans, eller av honom inlånad, utrustning på varvet överlåtits till Stiftelsen.

Det 33:e spantet sätt på plats på Ostindiefararen Götheborg III vid ett högtidligt arrangemang på Terra Nova-varvet. Hälften av spanten är nu resta. Foto: Sten Zackrisson, SZ-Bild

GP kommenterar händelsen den 23/11 med följande:

"Det kostateras att vare sig Vänföreningen eller de ursprungliga stiftarna var inbjudna till ceremonin"

Sex veckor efter sitt tillträde bjuder stiftelsens nya styrelse in Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson för "att informera om projektet". De tillfrågas om de kan tänka sig att arbeta för projektet men under en annan huvudman än SOIC AB. Svaret är JA! varefter ett förslag till marknadsplan för perioden 1998-2000 överlämnas till styrelsen.

Något beslut i någon fråga meddelas EJ av styrelsen.

I radions nyhetssändning kl 12 följande dag intervjuas styrelsens ordförande Göran Bengtsson. Hallåmannen meddelar att stiftelsen diskuterat att ta in arbetslösa för arbetsmarknadsmedel "för att lösa den utåtriktade verksamhet Anders Wästfelt under uppmärksammade former tackat NEJ till".

Under söndagen den 30 november får Anders Wästfelt åter tillgång till sitt stora förråd av utställningsmaterial han samlat ihop under de 15 år han arbetat med ostindiefararen Götheborg - för att tömma det. Eget och andras utställningsmaterial för stora belopp saknas!

December

Guiden Karin Mojzis beskriver i ett PM till Stiftelsens styrelse, trakasserier riktade mot utställningsgruppen på Terra Nova. Trots hot och förolämpningar förtydligas informationen till Stiftelsens styrelse.

Hanteringen av Karin Mojzis uppmärksammas av radio och TV. Alla häpnar över Bengt Tengroths hantering av människor. Bengt Tengroth väljs överlägset till "årets julgris" i en omröstning i radions P4.

Vänföreningens styrelse beslutar inställa årets julfest på Terra Nova. Stiftelseledamoten Rune Ström möter Bengt Tengroth i en direktsänd TV-debatt.

Den 10 december kallar Joakim Severinsson, Sven-Göran Svensson och Kjell Andersson till möte på Terra Nova. Man hotar med att polisanmäla TV4 för grovt förtal och kräver att "den jävla lögnaren Rune Ström i massmedia skall dementera de jävla lögner han sprider om Bengt Tengroth".

Ett sponsrande storföretag skriver till Vänföreningen att man "tills förtroendet för projektet återställts" vill deponera 95 000 kronor hos Vänföreningen av vilka 20 000 föreningen skall utnyttjas för att vidmakthålla hemsidorna!

Stiftelsens ordfärande Göran Bengtsson meddelar per telefon att man ej är intresserad av att disponera eller förvalta Anders Wästfelts utrustning eller utställningsmaterial på Terra Nova.

Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson redogör i ett gemensamt PM för Kinarådets operativa utskotts kontakter med ostindiefararprojektet.

SOIC AB meddelar att Anders Wästfelts, Berit Wästfelts och Jan-Erik Nilsson ej utfört något arbete för SOIC AB och att krav på ersättning därför saknar grund. SOIC AB kommer att tömma Anders och Berit Wästfelts kontorsrum på Terra Nova.


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010