HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Inledning INLEDNING ÅR 83-94

TIONDE ÅRGÅNGEN

1996

Tredje året på Terra Nova - Nu behövs initiativtagarna inte mer
VD Bo Alfresson ger upp. Utåtriktade verksamheten stoppas av Bengt Tengroth

Januari

Bo Alfredsson avsäger sig uppdraget som VD för SOIC AB med orden:

"Några nya riktlinjer har inte presenterats och i brist på detta blir jag allt oftare svarslös gentemot personal, sponsorer, leverantörer och tilltänkta investerare. Genom att jag inte på ett klart och entydigt sätt kan redogöra för SOIC AB:s verksamhet försvagas mitt och hela projektets förtroendekapital ..."

På Bengt Tengroths (fd Götaverkens styrelseordförande) förslag väljs Erkki Persson (fd Götaverkens VD) av SOIC ABs styrelse till ny VD för SOIC AB.

Anders Wästfelt framför i styrelsen förgäves ledningsgruppens avstyrkande.

Erkki Persson avsätter en halv dag per vecka och får betalt genom ett avtal mellan Erkki Perssons tidning "Goda Nyheter" och Eriksbergs Förvaltnings AB.

Vår

Erkki Person önskar nu ändra såväl stiftelsens ändamålsparagrafer som den marknadsföringsplan som tidigare tagits och godkänts av styrelsen. Nya sponsorkontakter tas utan hänsyn till befintliga relationer. Anders Wästfelt meddelar styrelsen i SOIC AB att han inte längre kan ta ansvar för konsekvenserna för projektets sponsorrelationer, om inte styrelsen enas om tydliga direktiv och en långsiktig målsättning. Pressen uppmärksammar Anders Wästfelts "avgång".

Sommar

Bo Alfredsson är VD:s ställförträdare på Terra Nova. Anders Wästfelt får i uppdrag att ta fram budget och verksamhetsplan för projektets utåtriktade verksamhet.

Så här ser Terra Nova ut sommare 1996

Utsikt från segelloftet. Närmast på andra sidan grusplanen ligger skeppskonstruktionskontoren.

Anders Wästfelt i arbetskläder. Kommenderar fotografen att gå och göra något nyttigt istället.

På varvsplanen fanns en modell av en del av kanondäcket. Från detta sköts vid flera tillfällen startskott och salu med riktiga kanoner och svartkrut. I mitten guiden Karin Mojzis, till höger utställningsgruppens Lars Boijart.

För att skapa varvskänsla införskaffades ett antal ektunnor från Skotland att dekorera området med, vilka i flera fall visade sig innehålla litervis med wiskey.

Trädäcket utanför föreläsningssalen. Till vänster på gården skymtar i det starka ljuset Lars Gillis' muralmålning över Göteborgs hamninlopp på 1700talet sett från ungefär denna plats.

Mosaik med skärvor från Ostindiefararen Götheborg. Liknande finns än idag i marken i Brunnsparken inne i Göteborg vilka gjordes vid samma tillfälle och av samma konstnär.

Souvenirbutiken.

Scenen i föreläsningssalen. På väggen ett stort satellitfoto över hela jorden.

Varvsområdet från bockkranen. Den stora röda byggnaden var spanthall med segelloft på andra våningen. Bakom denna ligger limträvalven som vid denna tid monterades upp för att bli skrovhall. Till höger under den gula pressänningen ligger den redan sträckta kölen. Längst till vänster ses ett litet förråd av donerade ekar som efter hand skall sågas upp och användas till skrovet.

Verkstadsdelen av varvsområdet. Här släpptes normalt sett inga besökare in utan guide. Den vita bilen var sponsrad från Volvo. Till höger ses de stora betongplintar som gjutits för att utgöra underlag till skrovhallens limträbågar.

Limning av spanten. Metoder och teknik har nu utvecklats så att spantlimningen kan påbörjas. Som en av de viktigaste strukturella avvikelserna från originalskeppet gjordes spanten i limträ. Bara limmet tål vatten och håller, vilket vi var ganska oroade över här, torde dessa spant vara ofantligt mycket starkare än originalen i krumvuxen ek.

Segelloftet. Ett av de absolut bästa segelsömnadsloften i världen.

Skrovahallens limträvalv reses upp under sommaren. Utsikt från segelloftets trappa.

Allt eftersom produktionen framskridit har spanten lagrats under pressänningar i väntan på att skrovhallen skall bli klar och att de skall kunna börja resas. Kölen som består av tre mycket stora ekar vilka laskats ihop, är sträckt och ligger klar sedan länge.

Skrovhallen sedd från Göta Älv.

Smeda Volund. Här gjordes allt järn till skeppet. Allt ifrån spik och uppåt tillverkades på plats.

Smidesarbete

För tyngre smidesarbete fanns en maskinhammare.

Jan-Erik Nilsson producerar en projekttidning "Götheborgs-Posten" som i augusti distribueras med GPs hela upplaga - i 285 000 exemplar. Komponentförsäljningen tar fart. Under året säljs gåvobrev på skeppskomponenter för 1,6 miljoner kronor.

Höst

Vid ordinarie styrelösemöten 28 oktober och 5 december 1996 presenterar Anders Wästfelt sin budget för projektets utåtriktade verksamhet vilken godkänns och erhåller ett utkast till anställningsavtal, från Erkki Persson.

December

Anders Wästfelt överlämnar förslaget till anställningsavtal till bolagets styrelse.
Produktionen startar. Första spantet reses.

8 December 1996 - Första spantet reses

Första spantet

Första spantet reses vid en stor ceremoni där Göteborsg kommunens starke man, Göran Johansson, slår i den bult som håller fast spantet i kölen.

Några dagar före den 8 December är allt förberett och klart för ceremonin.

16 December 1996 - Dråpslaget utdelas

Bengt Tengroth meddelar vid ett ledningsgruppsmöte den 16 december att endast tre personer av ledningsgruppen kommer att erbjudas anställning och att Berit Wästfelt inte är en av dem, att varvet kan hållas stängt tills i April (och då öppnas med ny personal) då Anders Wästfelts budget för projektets utåtriktade verksamhet inte är, eller någonsin kommer att bli godkänd, då "budgetens inkomster är inte säkra. Inom projektet skall nu råda fullständigt inköpsstopp."

Den utåtriktade verksamheten är stoppad, nästan.

Anders Wästfelt meddelar Svenska Ostindiska Companiet AB:s styrelse att han fr.o.m. den 1 januari 1997 ej önskar kvarstå som ledamot i bolagsstyrelsen med motiveringen att

"Enligt aktiebolagslagen har jag som styrelseledamot ett personligt ansvar för bolagets skötsel. Jag bedömer att bolaget nu leds i en riktning som jag personligen anser oacceptabelt ur så väl moralisk som ekonomisk synvinkel, och har därmed beslutat att lämna mitt styrelseuppdrag då jag ej kan påverka nuvarande utveckling."

Nytt anställningsavtal i SOIC AB presenteras trots detta för Anders Wästfelt. Det nya förslaget innehåller:

  • En otydlig befattningsbeskrivning
  • Lön 20.000:-/månad
  • Ingen övertidsersättning
  • Avstå från ersättning för tidigare arbete
  • Tre månaders uppsägningstid
  • Avstå från alla rättigheter till på egen bekostnad framtaget bild- och marknadsföringsmaterial. Utan ersättning till SOIC AB.
  • Egen föreläsnings- eller annan verksamhet får ej bedrivas

Stiftelsens ordförande Kjell A Mattsson avråder Anders Wästfelt från att skriva på detta avtal.

20 december 1996

Efter hårda förhandlingar beslutar Stiftelsen styrelseordförande Kjell A Mattsson att den utåtriktade verksamheten skall drivas vidare med pengar från stiftelsen eller med egna inkomster.

Den utåtriktade verksamheten är tillfälligtvis räddad men med svår kapacitetsbrist, inga rättigheter att teckna sponsoravtal, och en osäker framtid.


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010