Bibliografi Svenska Ostindiska Kompaniet 1731-1813

The Jan-Erik Nilsson list of Publications and Manuscripts concerning
the Swedish East India Company (1731-1813) and related subjects.
Copyright © Jan-Erik Nilsson, Göteborg, 1982-1998.
Revised Edition 19.

Biografier  Hem  Kap 3. Samlingsskrifter

 1. Litteratur och tryckta källor (Nr 1-553)
 2. Kinesiskt porslin och angränsande ämnen
 3. Samlingsskrifter
 4. Samtida svensk periodisk litteratur
 5. Handskivna dokument
 6. Reseskildringar, dagböcker och journaler
 7. Svenska Ostindiska Kompaniets
  resor och fartyg (1731-1813)
 8. Svenska och internationella arkiv
 9. Bibliografier och förteckningar
 10. Biografier
 11. Biografiska anteckningar
  om Svenska Ostindiska Kompaniets personal 1731-1813

ARBETET MED FÖRELIGGANDE förteckning inleddes år 1982. Målsättningen var att undersöka om det i samtida dokument gick att finna en förklaring till ostindiefararen Götheborgs märkliga förlisning år 1745. Efter hand utökades förteckningen med näraliggande ämnen och sådant av betydelse för att förstå och lära känna den svenska ostindiehandelns historia.

Vad gäller dokument som har ett direkt samband med Svenska Ostindiska Kompaniet (1731-1813) och dess historia är min önskan att skapa en så komplett förteckning som möjligt. Vad gäller näraliggande ämnen är och förblir detta ett urval.


SYSTEMATIK

 • Litteratur och tryckta källor har förtecknats i kronologisk ordning. Förteckningen ger därmed i sig själv en bild av Svenska Ostindiska Kompaniets (1731-1813) verksamhet.
 • Ämneskapitel är förtecknade i bokstavsordning efter författare.
 • Journaler, tidningar och dagböcker mm som utkommit under, eller avser, en följd av år är sorterade efter begynnelseåret.
 • Handskrifter finns i större mängder än vad de förtecknade posterna låter antyda. Mycket arbete återstår här med att gå igenom arkivposterna dokument för dokument och se vad de egentligen innehåller.
 • Utländska arkiv över dokument med svensk anknytning berörs endast ytligt. På just detta område finns anledning att vänta sig stora överraskningar vad det lider.
 • Utländska titlar förtecknas i urval.
 • Var skriften finns anges vad gäller handskrifter och äldre tryck inom parentes, t ex (GSM) = Göteborgs Sjöfartsmuseum.


  UTNYTTJANDE

  Vid utnyttjandet av detta material skall källan anges. Allt mångfaldigande, publicerande eller länkande till denna site i kommersiellt syfte, är ett intrång i författarens upphovsrätt och kommer att beivras.


 • Biografier  Hem  Kap 3. Samlingsskrifter

  Sidan uppdaterad 1999-05-10 [Grafisk bearbetning Januari 2010]